این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

راهنمای پذیرش و ثبت نام دانشگاه فرهنگیان: شرایط معلم شدن چیست؟

۱۸ فروردین ۱۳۹۸
633 views
بدون نظر

دانشگاه فرهنگیان یکی از دانشگاه هایی است که رشته های متنوع مربوط به تربیت معلم را برای مدارس کشور بر عهده دارد و کلیه داوطلبان شرکت در آزمون سراسری در گروه های آزمایشی ۵ گانه:‌ علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجه میتوانند با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی آزمون، با ثبت نام اینترنتی در آزمون و خرید کارت اعتباری، فرصت شرکت در آزمون و انتخاب رشته های این دانشگاه را داشته باشند.

اگر دوست دارید در آینده، دبیر دروس گوناگون در مدارس کشور باشید و به عنوان معلم فعالیت کنید، انتخاب رشته هایی در دانشگاه فرهنگیان میتواند شما را به این مسیر رهنمون کند و در وزارت آموزش و پرورش استخدام شوید. نحوه پذیرش دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان به صورت نیمه متمرکز است و داوطلبان می بایست پس از ثبت نام در آزمون و شرکت در آزمون مربوطه در صورتی که حد نصاب لازم را کسب کنند، در مصاحبه و آزمون های تکمیلی نیز نمره قبولی را بدست آورند.

پاسخ به ۴۰ سوال متداول را در ادامه مشاهده کنید. با سرویس دانشگاهی روزیاتو همراه باشید.

دانشگاه فرهنگیان

سایت دانشگاه فرهنگیان بهترین منبع برای کسب اطلاعات درباره شرایط و مدارک و شیوه ثبت نام در آزمون دانشگاه فرهنگیان کشور است

شرابط عمومی ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان چیست؟

برای ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان، شرایط زیر الزامی است:

 • در اختیار داشتن حکم کارگزینی رسمی یا پیمانی آموزش و پروش در زمان ثبت نام در آزمون مشروط به تداوم اشتغال در آزموش و پرورش برای ورود به دانشگاه.
 • موافقت با ادامه تحصیل شاغلین رسمی و پیمانی از اداره آموزش و پرورش محل خدمت بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل های مربوطه که کارگزینی اداره آموزش و پرورش محل خدمت شما در اختیارتان قرار می دهد.
 • اگر فرم معلم را در اختیار ندارید، شرایط ثبت نام در آزمون را نخواهید داشت.
 • داوطلبان علاقمند به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، می بایست در زمان ثبت نام، شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیر دولتی (پیوسته یا نا پیوسته) نباشند.
 • قبولی داوطلبان به تعداد پذیرفته شدگان در هر یک از کدرشته محل های مربوط به ویژه فرهنگیان بستگی دارد. یعنی اگر تعداد پذیرفته شدگان به حدنصاب لازم (حداقل ۱۵ نفر) نرسد قبولی داوطلبان لغو خواهد شد.
 • پردیس های دانشگاه فرهنگیان مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران محل در نظر گرفته شده برای تحصیل پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی ویژه شاغلین رسمی و پیمانی می باشد. سایر داوطلبان اعم از معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی قراردادی، آزاد و … مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان نخواهند بود و کلیه رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان در همه گروه های آزمایشی، مخصوص شاغلین رسمی و پیمانی آموزش و پرورش می باشد.
 • متقاضیانی که مدرک کارشناسی و بالاتر را دارند، مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان نمی باشند.
 • محل تحصیل پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی ویژه شـاغلین رسمی و پیمانی، پردیس های دانشـگاه فرهنگیـان مصـوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
 • کلیـه رشـته هـای تحصـیلی ویـژه فرهنگیان در همه گروه هـای آزمایشی، مخصـوص شـاغلین رسمی و پیمانی یآمـوزش و پـرورش اسـت. سـایر داوطلبان اعم از معلمان حق التدریس و آموزشـیاران نهضـت سـوادآموزی قـراردادی، داوطلبـان آزاد و… مجـاز بـه انتخـاب رشـته هـای تحصیلی ویژه فرهنگیان نبـوده و در صورت انتخاب و قبولی در هر یک از رشته های تحصیلی مزبور، قبولی آنان «کان لم یکن» تلقی خواهد شد.
 • علاوه بر شرایط و ضـوابط اختصاصـی مـذکور، رعایت شرایط عمومی و سایر ضوابط کلی مندرج در ایـن اطلاعیـه، که کلیه داوطلبان ملزم بـه رعایت آن هستند، برای فرهنگیان نیز الزامی است. .
 • چنانچـه فـردی بـا ارائـه اطلاعـات نادرسـت پذیرفتـه شـود و یـا متعاقـب آن مشـخص گـردد کـه شـرایط لازم را نداشـته اسـت در هـر مرحلـه از ثبـت نـام یـا تحصیل قبولی وی لغو میگردد و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارتهای ناشی از آن خواهد بود.
 • با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنـان دولت مجـاز بـه استفاده از مأموریت آموزشی نیستند. فرهنگیان محترم ضمن انجام خدمت، خارج از ساعت اداری موظف، ادامه تحصیل خواهند داد.
 • سقف سابقه خدمتی جهت ادامه تحصیل فرهنگیان رسمی – پیمانی ملاک عمل نیستند. فلذا فرهنگیانی که تا شروع نیمسال اول سال تحصیلی جاری بازنشسته نمیشوند بـا در نظر گرفتن موارد ذیل میتوانند در آزمون شرکت نموده و در صورت قبولی، ادامه تحصیل نمایند.

من قبلا در آموزش و پـرورش تعهد خدمتی دارم . آیا امکان ثبت نام دارم؟

چنانچـه در زمـان شـروع بـه تحصـیل، تعهـد خدمتی شما بـه اتمام نرسـیده باشـد ملزم بـه سـپردن تعهد مجدد جهت ادامه تحصیل در دوره های (روزانه، شبانه، نیمه حضوری) می باشید. بـراین اساس شما بایستید سـقف خدمت قـانونی بـاقی مانده را جهت ایفای تعهد دوره جدید نیز حتماً مـورد لحاظ قـرار دهید؛ در غیـر اینصـورت مکلف بـه پرداخت خسـارت حسـب مـورد مندرج در متن تعهد محضری بدلیل عدم ایفای تعهد، در زمان بازنشستگی خواهید بود.

آیا افرادی که تعهد خدمتی به آموزش و پرورش ندارند میتوانند ثبت نام کنند؟

افرادی که هیچگونه تعهد خدمتی بـه آمـوزش و پـرورش ندارنـد، تـابع قـانون آمـوزش رایگان خواهنـد بـود. ایـن گونـه افراد صـرفاً بر اسـاس قـانون مزبور بـه دانشگاه محل تحصیل تعهد آموزش رایگان خواهند سپرد. ضمناً مشمولین دوره های نیمه حضوری نیز تابع شرایط و ضوابط مربوط هستند.

من به صورت پیمانی در استخدام دولت هستم. آیا امکان ثبت نام دارم؟

توجه داشته باشید که شاغلین رسمی و پیمانی مجاز به انتخاب کدرشته های محل های مربوط به کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نیستند.

آیا داوطلبان آزاد، میتوانند که رشته محل های مربوط به فرهنگیان را انتخاب کنند؟

داوطلبان آزاد در صورت انتخاب کدرشته محل های مربوط (به ویژه فرهنگیان رسمی ـ پیمانی) تحت هر شرایطی قبولی آنان لغو خواهد شد و مسؤولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط به عهده داوطلب خواهد بود.

شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان در رشته های کارشناسی پیوسته چیست؟

دانشجویان کارشناسی پیوسته که دانشجو معلم نامیده می شوند، از طریق آزمون سراسری و پس از انجام مصاحبه و گزینش پذیرش می شوند. آموزش این افراد به صورت تمام وقت و برنامه کلاسی آنها در روزهای شنبه تا چهارشنبه می باشد. دانشجویان کارشناسی پیوسته پس از پایان دوره تحصیلیشان به عنوان معلم در مدارس به فعالیت می پردازند و از ابتدای تحصیل نیز در آموزش و پرورش استخدام می شوند.

شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان در رشته های کارشناسی ناپیوسته چیست؟

دانشجویان کارشناسی ناپیوسته که معلم‌ دانشجو نامیده می شوند، در صورت داشتن مدرک کاردانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته ادامه تحصیل می دهند. برنامه کلاسی این دانشجویان غالبا روز های پنجشنبه و جمعه است. یعنی روزهایی که مدارس تعطیل است آنها می‌توانند در کلاس ها شرکت کنند.

شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان در رشته های کارشناسی ارشد چیست؟

در حال حاضر پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد از میان معلمان، محدود است اما در آینده تعداد بیشتری از دانشجویان را در رشته ‌های متعدد و مورد نیاز آموزش و پرورش خواهند پذیرفت. به اطلاعیه های سازمان سنجش در این باره توجه کنید.

شرایط پذیرش (داوطلبان آزاد) در دانشگاه فرهنگیان  به چه صورت است؟

 بسیاری از داوطلبان شرکت کننده در رشته های دانشگاه فرهنگیان، همواره این سوال را در ذهن دارند. طبق روال سال های گذشته ،پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در صـورت دریافت مجوز توسط آموزش و پرورش بـا درج شـرایط و ضـوابط اختصاصی به انضمام ظرفیت پذیرش در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره ۲) و مطابق مقـررات و ضـوابط قـانونی، انجام می گیرد.

بنابراین پذیرش در دانشگاه فرهنگیان برای هر فرد شرایط خاص خود را دارد. در قسمت زیر شرایط پذیرش (داوطلبان آزاد) در دانشگاه فرهنگیان شرح داده شده است که البته تنها منوط به معیارهای زیر نیست و ممکن است برای آزمون سال ۹۷ شاهد تغییراتی باشیم. به همین خاطر، دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری و اطلاعیه های سازمان سنجش رو سایت دانشگاه فرهنگیان را بررسی فرماید:

 • بومی بودن داوطلب
 • کسب نمره علمی کل ۶۵۰۰ و بالاتر در زیرگروه مربوط
 • داشتن حداکثر سن ۲۰ سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (۱۳۷۶ به بعد).حداکثر سن ورود به دانشگاه و حداقل معدل کل، تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهند داشت.
 • داشتن مدرک پیش دانشگاهی و کسب معدل کل ۱۵ در دوره متوسطه ی دوم (پایه های اول، دوم و سوم).
 • ارائه تعهد خدمت (داوطلبان باید ۲ برابر مدت تحصیل‌شان حداقل ۸ سال در خدمت آموزش و پرورش باشند).
 • کسب موفقیت در مصاحبه اختصاصی (جهت ارزیابی توانمندی ها و جنبه‌های جسمی، روانی و شخصیتی داوطلبان).
 • داشتن حداکثر ۲۲ سال سن در بدو استخدام قطعی پس از فارغ التحصیل شدن.

سلامت کامل جسمانی داوطلبان ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان چیست؟

برخورداری از سـلامت کامل تـن و روان و شـرایط مناسـب جسـمانی بـرای حسـن انجـام وظیفـه معلمی، بـا تأییـد پزشـک معتمـد واجد شـرایط آموزش و پرورش با ملاکها و معیارهای زیر

الف) توانایی گفتاری: (توانایی در رعایت مخارج تمام حروف و ادای کلمات و عبارات به طور کامل و نداشتن لکنت زبان به هر میزان)

ب) قدرت بینایی: (نداشتن دید کمتر از ۱۰/۱۰ در یک چشم، پس ازاصلاح با عینک و نداشتن دید کمتر از ۱۰+۱۰/۱۶ در دو چشم، پس از اصلاح با عینک)

ج) قدرت شنوایی: (کمی شنوایی داوطلب نباید بیش از ۴۰ دسیبل باشد و داوطلب باید صدای نجوا را از فاصله ۶ متری به خوبی بشنود.

د) قـد و وزن مناسـب: (حـداقل قـد بـرای داوطلبـان مـرد ۱۶۰ و بـرای داوطلبـان زن ۱۵۵ سـانتیمتـر است هم چنین تناسـب وزن بـا قـد داوطلـب براساس ایـن استاندار است. حـداقل قـد لازم بـرای داوطلبان رشـته تربیت بدنی و علـوم ورزشی، مطابق ضـوابط مربـوط بـه داوطلبان ورود بـه رشـته تربیت بـدنی و علـوم ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی است.

ه) نداشـتن نقـص عضـو مشـهود و تغییـر شـکل مـادرزادی یـا اکتسـابی، اندام هـا و نداشتن کراهـت منظـر در اثـر سـوختگی، سـوانح یـا دیگـر عوامـل در صـورت یـا قسمت های ظاهری و نمایان بدن (استفاده از دست و پای مصنوعی نقص عضو تلقی میشود)

و) عدم ابتلا به بیماری های مزمن و صعب العـلاج از قبیـل دیابـت، سـیروز کبـدی، آسـم، نارسـایی کلیـه، بیمـاری هـای قلبـی، اسـکروزآنپـلاک، پارکینسـون و بیماریهای خونی نظیر لوسمی، کم خونی شدید مقاوم به درمان، تالاسمی ماژور و هر نوع بیماری شناخته شده به تشخیص پزشک معتمد واجد شرایط.

ز) احـراز سلامت روانـی براســاس نظـر روان شـناس متخصـص و متعمد آموزش و پرورش (دارای نظام روان شناسی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

آیا برای استخدام رسمی در وزارت آموزش و پرورش، قبولی دانشگاه فرهنگیان کفایت می کند؟

اگر قصد داشته باشید به جز تحصیل در دانشگاه فرهنگیان که شرط سنی دارد، در وزارت آموزش و پرورش استخدام و مشغول به کار شوید، بایستی در آزمون های رسمی وزارت آموزش و پرورش که هر از گاهی برگزار میشود شرکت کرده و حد نصاب نمره کتبی و آزمون عملی را بدست آورید که معمولا شرط سنی ندارد. ورود به دانشگاه فرهنگیان با مدرک دیپلم علوم انساانی امکان پذیر است و با مدرک علوم ریاضی و تجربی و هنر نمیتوان وارد دانشگاه فرهنگیان شد.

انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان چه زمانی است؟

طبق  روال هر سال، تاریخ انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان همزمان با اعلان نتایج اولیه آزمون سراسری بوده و داوطلبان متقاضی در رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان می توانند در صورت کسب حد حصاب نمره و تراز ، انتخاب رشته اینترنتی کنند و فرمی ۱۰۰ تایی را پر کنند.

آیا دفترچه انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان یا دفترچه انتخاب رشته سراسری متفاوت است؟

بله. این دفترچه و مشخصات و اصلاحیه آن (مثل اصلاحیه سال ۹۶) به صورت PDF در اختیار داوطبان از طریق اطلاعیه های سازمان سنجش قرار می گیرد.

 فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان می توانند بلافاصله در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کنند؟

پاسخگویی در خصوص شرایط ادامه تحصیل متعهدین خدمت آموزش و پرورش از حیطه وظایف دانشگاه فرهنگیان خارج بوده و علاقمندان به تحصیل در این مقطع باید موضوع را از دستگاه ذی ربط (آموزش و پرورش) پیگیری نمایند.

در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۷ چه رشته هایی دایر گردیده است؟

رشته های:

 • رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم قرآن و حدیث
 • رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
 • رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی
 • رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی
 • رشته زبان انگلیسی گرایش آموزش زبان انگلیسی
 • رشته زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری
 • رشته ریاضی گرایش آموزش ریاضی
 • رشته شیمی گرایش آموزش شیمی
 • رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی و اموزش تربیت بدنی

رشته های کارشناسی ارشد در چه پردیس هایی ایجاد شده است؟

هم اکنون رشته های کارشناسی ارشد در مراکز زیر دایر می باشد:

 • پردیس شهید رجایی آذربایجان غربی، برادران
 • پردیس فاطمه الزهرا(س) اصفهان، خواهران
 • پردیس بحرالعلوم چهارمحال و بختیاری(برادران)
 • پردیس شهید چمران تهران، (برادران)
 • پردیس نسیبه تهران، (خواهران)
 • پردیس شهید مفتح شهر ری (برادران)
 • پردیس شهید رجایی فارس (برادران)
 • پردیس شهید رجایی فارس (خواهران)
 • پردیس آیت الله طالقانی قم (برادران)

چه دوره ها و کارگاه هایی برای  دانشجویان پیش بینی گردیده است؟

الف- دوره های مهارت های هفت گانه(ICDL)

ب- دوره ایمنی و بهداشت(شامل آموزش و پرورش و اصول ایمنی و مراقبت و کاهش حوادث و سوانح در مدارس و ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه)

ج- رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه های دینی

آیا پذیرش دانشگاه فرهنگیان به صورت متمرکز است؟

خیر. نیمه متمرکز است و همچون آزمون دکترای غیر پزشکی، مصاحبه دارد.

تعهد خدمتی پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بایستی بعد از دانش آموختگی، تعهد محضری ۲ برابر مدت تحصیل در دانشگاه فرهنگیان را برای خدمت در هر واحدی که وزارت آموزش و پرورش در استان های کشور ابلاغ میکند، بدهند. پذیرفته شدگان مکلفند در آغاز تحصیل خـود بـه میـزان دو برابـر مـدت تحصـیل (حـداقل آن کمتـر از ۸ سـال نخواهـد بـود)، بـه آمـوزش و پـرورش تعهـد خـدمت محضـری بسپارند. تحصیل آنان در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی منوط به سپردن تعهدمحضری است.

شرط نهایی قبولی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان چیست؟

پذیرش دانشجو معلمان از بین پذیرفته شدگان آزمون سراسری، پـس از تأیید صلاحیت عمومی و تخصصـی آنان توسط وزارت آموزش و پرورش، صورت میپذیرد. پذیرفته شدگان نهـایی با رعایت مقررات مربوط، به عنـوان دانشجو معلم متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش پذیرفته میشوند و باید پیش از ثبت نام در محل قبولی، به آموزش و پرورش تعهـد محضری بسپارند که پس از دانش آموختگی به میزان دو برابر مدت تحصیل خـود، در محل تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت نمایند. مدت تحصیل دانشجو معلمان جزو سوابق خدمت (حداکثر ۴ سال دوره کارشناسی) آنان محسوب میشود.

آیا تحصیل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دبیری شهید رجایی شبانه روزی است؟

بله

آیا از دیگر دانشگاه های دولتی یا آزاد میتوان به دانشگاه فرهنگیان انتقالی گرفت؟

انتقال دانشجو به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و بالعکس ممنوع میباشد.

من متعهد به خدمت در وزارت آموزش و پرورش هستم. آیا امکان ادامه تحصیل دارم؟

ادامه تحصیل متعهدین خدمت بـه وزارت آموزش و پـرورش، بـا رعایـت مفـاد مـاده ۴ قـانون متعهدین خدمت بـا رعایت سـایر ضوابط و مقررات مربوط صرفاً در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش امکان پذیر خواهد بود.

آیا همزمان میتوان در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه پیام نور تحصیل کرد؟

خیر. یکی از شرایط پذیرش ، عدم اشتغال به تحصیل همزمان در هر یک از دوره های تحصیلی در دانشگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالی دولتی و غیردولتی در زمان ثبت نام، شروع به تحصیل و حین تحصیل است.

من پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی هستم اما عنوان رشته من دبیری نیست. آیا پیش نیاز باید بگذرانم؟

بله. ملزم به گذراندن دروس تربیتی هستید.

مصاحبه دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟

از متقاضیان رشته های تحصیلی مورد نیـاز آمـوزش و پـرورش کـه جـزو معرفی شـدگان چند برابر قرار بگیرند، در صورتی مصاحبه بعمل خواهد آمد کـه دارای شرایط و ضوابط مندرج در ایـن اطلاعیه بوده و ویژگی های جسمانی آنان نیز توسط پزشک معتمد واجد شـرایط و سلامت روانی توسط روان شناس متخصص و معتمد آموزش و پرورش صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تأیید قرار بگیرد.

مصاحبه جزییی از مراحل آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است. انجـام مصاحبه تخصصی صرفاً در مهلت مقرر مندرج در اطلاعیه های اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور امکان پذیر است.

آیا زمان مصاحبه تمدید می شود؟

انجام مصاحبه مجدد و یا تمدید مهلت اعـلام شده به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود. عدم حضور در مراحل انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی تحت هر شـرایطی بـه منزله انصراف از رشته های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی خواهد شد.

مخاطب گرامی! اگر با مطالعه این گفتار، علاقمند به ثبت نام در آزمون ورود به دانشگاه فرهنگیان هستید و با پرسشی روبرو شدید، سوالات خود را از روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان کشور بپرسید. مراجعه به آخرین اطلاعیه های سازمان سنجش آموزش کشور و سایت وزارت آموزش و پرورش هم توصیه می شود.

نوشته راهنمای پذیرش و ثبت نام دانشگاه فرهنگیان: شرایط معلم شدن چیست؟ اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.

۱۴ چیزی که باعث می‌شود مردم از شما بدشان بیاید

۱۷ فروردین ۱۳۹۸
583 views
بدون نظر

واقعیت این است که دوست داشتن یا دوست نداشتن آدم‌ها در عرض چند ثانیه روی می‌دهد؛ در این ثانیه‌های طلایی که کسی را برای اولین بار ملاقات می‌کنید یا در دنیای مجازی می‌بینید ممکن است از او خوشتان بیاید یا برعکس، از او روی‌گردان شوید. این حس به رفتار، حرف زدن یا حتی لباس، بوی لباس و بوی بدن طرف مقابل بستگی دارد.

در زیر فهرستی از یافته‌های علمی در مورد رفتار و منش‌های آدمی نوشته شده که تمامی آنها باعث می‌شوند تا مردم از کسی بدشان بیاید؛ چه در دنیای واقعی چه جهان آنلاین!

برای آشنایی با این موارد تا انتهای مطلب با روزیاتو همراه باشید.

۱- به اشتراک گذاشتن عکس‌های زیاد در شبکه‌های اجتماعی

ترفندهایی برای دوست داشته شدن در میان عموم

بر اساس تحقیقی که در سال ۲۰۱۳ میلادی در دانشکده تجارت بیرمنگهام صورت گرفت مشخص شد به اشتراک‌گذاری عکس‌های زیاد در فیس‌بوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی به روابط افراد در زندگی واقعی آسیب جدی وارد می‌کند. دلیلش هم این است که به غیر از تعداد اندکی از نزدیکان بقیه افراد ارتباطی با این عکس‌ها برقرار نمی‌کنند و همرسانی پیوسته و همیشگی عکس برای آنها نه تنها جذاب نیست که آزاردهنده هم به نظر می‌رسد.

سرپرست این تحقیقات، دکتر دیوید هاگتون در این رابطه گفته: دوستان از عکس‌های خانوادگی فرد و اعضای خانواده از تصاویر دوستان او خوششان نمی‌آید و برایشان جالب نیست.

به همین خاطر بسیار مهم است زمانی که قصد به اشتراک‌گذاری آلبوم عکس جدیدی را دارید به تبعات آن فکر کنید. همرسانی بیش از معمول عکس در شبکه‌های اجتماعی مسبب اصلی خراب شدن رابطه‌های واقعی زندگی شما هستند!

۲- فاش کردن اطلاعات کاملا خصوصی و شخصی در همان روزهای اول دوستی و رابطه

ترفندهایی برای دوست داشته شدن در میان عموم

به طور کلی مردم وقتی به مرحله اعتماد و اطمینان از هم می‌رسند بیشتر همدیگر را دوست دارند. صحبت کردن در مورد خود و فاش کردن مسایل فردی هم می‌تواند چهره جدید و مثبتی به دوستی‌ها ببخشد. اما برخی روانشناسان بر این باور هستند کسانی که در همان ساعات و روزهای اولیه دوستی در مورد مسایل خیلی شخصی و خصوصی زندگی خود و خانواده‌شان حرف می‌زنند در واقع در حال خراب کردن رابطه خود هستند. این افراد بدون این که بدانند با حرف‌های اضافه‌ای که بیان می‌کنند از میزان جذابیت خود برای طرف مقابل می‌کاهند.

نه خیلی محتاط و محافظه‌کار باشید نه خیلی شفاف. لازم نیست تمام زیر و بم زندگیتان را در همان ابتدای دوستی مطرح کنید. لازم نیست در مورد زندگی خصوصی خواهر یا برادر خود به دوست جدیدتان توضیح دهید. برای حرف زدن بهتر است سراغ علاقه‌مندی‌های شخصی خود بروید. در مورد جزئیات سرگرمی‌هایتان حرف بزنید، از خاطرات شیرین کودکی بگویید و …. این صحبت‌ها باعث می‌شود دوست‌داشتنی، صمیمی و گرم به نظر برسید.

۳- سوال پرسیدن از دیگران بدون بیان کلمه‌ای در مورد زندگی خود

ترفندهایی برای دوست داشته شدن در میان عموم

حتما شما هم در زندگی با افرادی مواجه شده‌اید که در مورد همه چیز زندگی شما سوال می‌پرسند اما حتی یک کلمه در مورد زندگی خود حرف نمی‌زنند! این افراد واقعا دوست نداشتنی و غیر قابل اعتماد هستند.

برای یک دوستی سالم باید همه چیز دو طرفه باشد. در یک تحقیق علمی از تعدادی شرکت کننده که هیچ شناختی از هم نداشتند درخواست شد تا به مدت ۱۲ دقیقه برای طرف مقابل در مورد خود صحبت کنند در حالی که یکی از طرفین فقط شنونده باشد. همچنین گروهی هم به طور چرخشی با هم صحبت می‌کردند. نتیجه نشان داد آنهایی که به صورت چرخشی در مورد خود صحبت کرده بودند (یعنی هر دو طرف جزئیاتی در مورد زندگی‌شان مطرح کرده بودند) علاقه بیشتری بینشان به وجود آمده است.

یعنی برای ایجاد اعتماد و علاقه در یک رابطه باید هر دو طرف به یک اندازه در تعامل و معاشرت شریک باشند.

۴- منتشر کردن عکس‌های بسیار نزدیک در پروفایل شبکه‌های اجتماعی

ترفندهایی برای دوست داشته شدن در میان عموم

اگر عکس پروفایل شما یک تصویر بسیار بزرگ و نزدیک از صورتتان است همین الان آن را عوض کنید. سعی کنید تصاویری از خود به اشتراک بگذارید که از فاصله حدود ۴۵ سانتی‌متری از چهره‌تان گرفته شده باشد.

۵- پنهان کردن احساسات

محققان و روانشناسان زیادی بر این باور هستند که با نمایش احساسات واقعی خود، مردم بیشتر شما را دوست خواهند داشت. احساسات و هیجانات واقعی خود را نشان دهید و از بروز آن هراس نداشته باشید.

بدنبال تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۶ میلادی در این زمینه و در دانشگاه اورگان صورت گرفت، برای شرکت کننده‌ها دو صحنه احساسی از دو فیلم نمایش داده شد تا واکنش تماشاگرها سنجیده شود. برخی از افراد احساسات واقعی خود را نشان دادند و برخی دیگر آن را سرکوب کردند.

محققان با بررسی رفتارهایِ دیگر این دو گروه ثابت کردند کسانی که احساسات واقعی خود را پنهان نکرده بودند بیشتر از بقیه دوست‌داشتنی و مورد قبول دیگران بودند.

نتیجه این مطالعه علمی ثابت کرد مردم اصولا بر اساس رفتارهای همدیگر با هم تعامل دارند. یعنی اگر متوجه شوند که طرف مقابل سعی در مخفی کردن احساسات خود دارد آن را به این تفسیر می‌کنند که او برای برقراری ارتباط اجتماعی یا همکاری مقابل تمایلی ندارد و در نتیجه به چنین فردی نزدیک نمی‌شوند.

۶- بیش از حد خوب بودن

ترفندهایی برای دوست داشته شدن در میان عموم

شاید تصور کنید که هر چقدر خوب و مهربان باشید مردم بیشتر از شما خوششان خواهد آمد. اما علم نظر دیگری دارد.

در تحقیقی در دانشگاه واشنگتن که با همکاری موسسه تحقیقاتی دیزرت برگزار شد، از شرکت‌کننده‌ها درخواست شد تا هر نفر به همراه ۴ نفر دیگر  تقلب یک بازی کامپیوتری انجام دهند که توسط محققان دستکاری شده بود. به این صورت که:

هر شرکت‌کننده در یک گروه ۵ نفره حضور داشت اما دیگر هم‌گروهی‌های خود را نمی‌دید. به هر کدام از آنها این فرصت داده شده بود تا در نوبت خود حق ادامه دادن یا بازگشت (از تمام بازی یا بخشی از آن) را داشته باشند. چندین انگیزه و محرک برای افزایش دارایی‌های هر بازیکن هم وجود نداشت اما واضح و شفاف نبود.

(به شرکت‌کننده‌ها که دانشجویان همان دانشگاه بودند گفته شده بود در پایان هر نیمسال با قرعه‌کشی به آنها جوایزی اهدا خواهد شد که می‌توانند آنها را به کوپن‌های خریدنی سلف سرویس دانشگاه تبدیل کنند)

در این بازی برخی از شرکت‌کننده‌های غیرواقعی از گرفتن امتیازات بیشتر خودداری کردند و در نتیجه ووچر کمتری بدست آوردند – این کار آنها بر اساس رفتار بشردوستانه و بر اساس نوع‌دوستی صورت گرفت. اما نتیجه امر این شد که بقیه اعضای گروه از اینکه این انسانِ غیرخودخواه در تیم آنها باشد ناراضی بودند و دوست نداشتند که دوباره با او هم‌گروه شوند.

در چندین تحقیق دیگر هم ثابت شده که در کار گروهی آنهایی که زیادی خوب و نوع‌دوست هستند از نظر دیگر اعضای گروه بد و دوست نداشتنی به حساب می‌آیند.

۷- انتقاد از خود برای جلب نظر دیگران

ترفندهایی برای دوست داشته شدن در میان عموم

برخی از مردم سعی می‌کنند با انتقاد از خود و نکوهش رفتارهای اشتباهشان رضایت اطرافیان یا مدیران خود را جلب کنند. این رفتار را می‌توان نوعی لاف زدن فروتنانه تفسیر کرد که چندان خوشایند نیست. باید بدانید اغلب کارفرماها ترجیح می‌دهند کسانی را استخدام کنند که صادق هستند و به مهارت‌های خود ایمان دارند و از کسانی که مثلا می‌گویند: «من این ایراد را دارم که نمی‌توانم همیشه منظم باشم» یا «من در برخی شرایط بیش از حد احساسات نشان می‌دهم» استقبال نمی‌کنند.

۸- بیش از حد عصبی بودن

ترفندهایی برای دوست داشته شدن در میان عموم

هرگز اجازه ندهید کسی بوی عرق شما را متوجه شود. دانشمندان ثابت کرده‌اند بوی عرقِ افراد عصبانی به طور ناخودآگاه روی قضاوت دیگران در مورد آنها تاثیر می‌گذارد. در سال ۲۰۱۳ میلادی محققان در مرکز حس‌های شیمیایی مونِل از شرکت‌کننده‌ها درخواست کردند تا به تماشای فیلم زنان در موقعیت‌های معمولی زندگی بنشینند، از کار در شرکت گرفته تا نگهداری از بچه‌ها.

در زمان تماشای ویدئو سه نوع بوی عرق انسان برای آنها منتشر می‌شد: بوی عرق ناشی از فعالیت‌های ورزشی، عرق ناشی از قرارگیری در موقعیت‌های پراسترس و عرق استرسی که با مام یا اسپری خوشبو کننده پوشید شده بود.

از شرکت‌کننده‌ها درخواست شد تا به میزان مهارت، اعتمادبه‌نفس و صداقت زنان رای بدهند.

نتیجه نشان داد که رای همه شرکت‌کننده‌ها در زمانی که بوی عرق ناشی از استرس به مشامشان خورده کمتر از دیگر موقعیت‌ها بوده است. اما در زمانی که بوی مخلوط عرق و مام (یا اسپری) را استشمام کرده‌اند، میزان رای‌های مثبتشان بیشتر بوده است.

۹- نخندیدن

ترفندهایی برای دوست داشته شدن در میان عموم

سعی کنید در جمع‌هایی که حضور دارید یک لبخند کوچک و محو گوشه لب‌هایتان داشته باشید. محققان دانشگاه استنفورد و اِسِن ثابت کرده‌اند که وقتی در اولین برخورد با غریبه‌ها لبخند به لب دارید برای مدت زمان طولانی‌تری در ذهن و یاد آنها باقی خواهید ماند. لبخند انرژی مثبتی به مخاطب القا می‌کند و حس خوبی برای تعامل ایجاد می‌کند.

۱۰- استفاده از ایموجی خنده در ایمیل

ترفندهایی برای دوست داشته شدن در میان عموم

شاید اینجا کمی گیج شوید، همان‌طور که لبخند زدن در دنیای واقعی می‌تواند شما را دوست‌داشتنی کند، اما استفاده از شکلک‌های خنده در نامه‌های الکترونیک دقیقا اثر عکس دارد؛ مخصوصا اگر ایمیل رسمی باشد.

در یک مقاله تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده بود، نوشته شده استفاده از ایموجی‌های خنده (شکلک) در ایمیل‌های کاری شما را بی‌کفایت و نالایق نشان می‌دهد و برعکس تصورتان نشانه‌ی صمیمیت نیست.

۱۱- داشتن اسمی که تلفظ آن آسان نیست

ترفندهایی برای دوست داشته شدن در میان عموم

می‌دانیم که این گزینه به هیچ عنوان منصفانه نیست زیرا اسمتان را خودتان انتخاب نمی‌کنید. اما بر اساس یک مطالعه علمی که در سال ۲۰۱۲ در دانشگاه ملبورن صورت گرفته بود، مشخص شد افرادی که نام پیچیده و سخت دارند اصولا بیشتر از بقیه افراد مورد قضاوت‌های منفی مردم قرار می‌گیرند.

۱۲- استفاده از شهرت دیگران برای جلب توجه

شاید برایتان جالب باشد در مورد پسرخاله، عمو، عمه، خاله یا دوستی که شهرت زیادی در کشور یا جهان دارد صحبت کنید و به واسطه اسم او خودتان را مهم جلوه دهید. اما باید بدانید که دانشمندان دانشگاه زوریخ در تحقیقات خود ثابت کرده‌اند استفاده از این ترفند برای جلب نظر اطرافیان نتیجه معکوس دارد.

یعنی اگر بخواهید به واسطه نسبت داشتن با یک سلبریتی خودتان را در مرکز توجه قرار دهید، تلاشتان دقیقا برعکس جواب خواهد داد و مردم به جای دوست داشتن از شما بدشان خواهد آمد.

۱۳- بی‌حال و شُل دست دادن

ترفندهایی برای دوست داشته شدن در میان عموم

تحقیقات علمی در دانشگاه آلاباما ثابت کرده افرادی که سفت و محکم دست می‌دهند انرژی مثبت بیشتر و اضطراب‌های اجتماعی کمتری دارند. این افراد همچنین بیشتر از کسانی از کسانی که شل دست می‌دهند دوست‌داشتنی به نظر می‌رسند.

۱۴- رفتار کردن به گونه‌ای که از کسی خوشتان نمی‌آید

دوست داشته شدن

روانشناسان اصطلاحی دارند به نام «دوست داشتن متقابل» به این معنی که وقتی متوجه شویم کسی ما را دوست دارد، ما هم در مقابل او را دوست خواهیم داشت.

در سال ۲۰۰۹ میلادی، محققان دانشگاه واترلو و دانشگاه مانیتوبا متوجه شدند وقتی انتظار داریم کسی ما را دوست داشته باشد، سعی می‌کنیم با او گرم‌تر و مهربان‌تر رفتار کنیم. با این ترفند شانس دوست داشته شدن از طرف آن شخص را افزایش می‌دهیم. بنابراین، زمانی که مطمئن نیستید طرف مقابل چه احساسی به شما دارد فقط کافیست با او خوش رفتاری کنید تا همین واکنش را از او دریافت کنید.

همچنین، اگر با سردی یا تردید با کسی رفتار کنید باعث می‌شوید تا او نیز دیگر به سمت شما نیاید و با سردی با شما رفتار کند.

نوشته ۱۴ چیزی که باعث می‌شود مردم از شما بدشان بیاید اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.

۱۰ فیلم مهیج و دیدنی تاریخ سینما با موضوع «سرقت از بانک» [قسمت دوم]

۱۷ فروردین ۱۳۹۸
769 views
بدون نظر

یک سکانس فوق العاده در فیلم «جانوران آمریکایی» (American Animals) ساخته بارت لیتون در سال ۲۰۱۸، وجود دارد که در آن ۴ نفر خود را برای سرقت از بانک آماده می سازند و بدین منظور هر فیلمی با داستان سرقت از بانک که می توانند پیدا کنند را خریداری کره و تماشا می کنند، با این انگیزه که بتوانند از آن ایده بگیرند. البته این بهترین ایده نیست هر چند آن ها فیلم های بسیار خارق العاده ای با این مضمون را تماشا می کنند. فیلم های با موضوع سرقت از بانک از آن دسته فیلم هایی هستند که سرگرم کننده و مهیج بودنشان تضمین شده است.

سرقت از بانک

اگر چه این ژانر از لحاظ کیفیت خروجی ثبات چندانی نداشته اما چیزی در این فیلم های وجود دارد که آن ها را هیجان انگیز ساخته و باعث می شود که تماشاگر براحتی ترغیب شود که روی کاناپه خود لم داده و آن را تماشا کرد. بدین ترتیب می توان گفت که پیدا کردن فیلمی که در موضوع سرقت از بانک بوده اما سرگرم کننده نباشد بسیار سخت است. در حالی که در سال گذشته فیلم های جذابی در این ژانر تولید شد که به یک نمونه از آن ها اشاره کردیم، کلاسیک های سرقت از بانک همچنان به همان زیبایی و مهیجی زمان اکران خود باقی مانده اند. به همین دلیل در ادامه این مطلب قصد داریم دیدنی ترین و مهیج ترین فیلم های تاریخ سینما با موضوع سرقت از بانک (البته منظور هر نوع سرقتی در باب پول یا جواهرات از هر جایی که در اغلب موارد دستبرد به بانک است) را به شما معرفی کنیم.

۵- مخمصه (۱۹۹۵)

سرقت از بانک

بدون در نظر گرفتن ژانر، فیلم «مخمصه» (Heat) ساخته مایکل مان یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینماست. این فیلم اصالتاً بر رابطه پویای بین سارق و پلیس تمرکز می کند، چیزی که مایکل مان در اکثر فیلم هایش به آن پرداخته است. در این فیلم رابرت دنیرو رهبر گروهی سارق کارکشته و بیرحم را بر عهده دارد و آل پاچینو نیز بدون لحظه ای توقف سعی در گیر انداختن آن ها در پروژه سرقت بعدی شان دارد. هر دو مرد اوج قدرت و استعداد بازیگری شان را در این فیلم به نمایش می گذارند و شخصیت های آنان نیز در فیلم با قدرت می خواهند در این بازی پیروز شوند و در نهایت وقتی که این دو با یکدیگر روبرو می شوند یکی از فراموش نشدنی ترین سکانس های تاریخ سینما رقم می خورد. به همه این ها، توانایی خارق العاده مان در کارگردانی صحنه ای اکشن را اضافه کنید و در نهایت به محصولی هیجان انگیز در سینما دست خواهید یافت.

سرقت از بانک

رویکرد متفاوت و منحصربفرد مان به ماجرای سرقت از بانک در این فیلم نیز بسیار هیجا انگیز است به خصوص در یک سکانس خاص که در آن دنیرو به بانک دستبرد می زند و پاچینو با فاصله ای نزدیک در تعقیب اوست با جهش هایی خارق العاده بین این دو که باعث می شود تنش و هیجان داستان به شکلی هیجان انگیز تداوم داشته و در نهایت به نقطه جوش ماجرا و تبادل آتش های ترسناک بین دو طرف داستان منتهی شود که نشان از جغرافیا شناسی بی نقص مایکل مان دارد که بر هیجان و زیبایی این سکانس افزوده است. سکانس های اکشن بسیار کمی در تاریخ سینما توانسته اند به زیبایی و قدرت این سکانس از فیلم «مخمصه» شوند، هر چند فیلم مان از این سکانس های هیجان انگیز کم ندارد. این فیلم با طول نزدیک به ۳ ساعت، هیچگاه احساس کند پیش رفتن نداشته و با تدوین مناسب، سرعت ماجراها چنان بالاست که هیچگاه از هیجان تماشای فیلم نمی کاهد. فیلم های اندکی به تاثیرگذاری «مخصمه» ساخته شده اند و علیرغم کارنامه درخشان مایکل مان، این فیلم را باید بهترین فیلم او دانست.

۴- کشتن (۱۹۵۶)

سرقت از بانک

فیلم «کشتن» (The Killing) به کارگردانی استنلی کوبریک بر روی ماجرای ۵ سارق تمرکز دارد که قصد سرقت پول های شرط بندی یک مسابقه اسب دوانی را دارند. همین که بدانیم سازنده این فیلم استنلی کوبریک بوده تاثیرگذاری و قوت فیلم برایمان یقین می شود اما با فیلم برداری سیاه و سفید اما جذاب لوسین بالارد و بازی های خارق العاده بازیگران، «کشتن» به فیلمی قابل توجه در ژانر سرقت از بانک تبدیل می شود. این فیلم که علاوه بر فیلمی قوی در ژانر دستبرد به بانک یکی از نمونه های جذاب فیلم نوآر نیز هست، شاید با بسیاری از دیگر فیلم های استنلی کوبریک که بعدها ساخت قابل مقایسه و رقابت نباشد اما در زمینه کارگردانی، نویسندگی و اجرای زیبا، همان چیزی است که از کوبریک انتظار داریم. اگر از طرفداران نگاه و سینمای استنلی کوبریک هستید حتماً این فیلم را ببینید، البته اگر قبلاً آن را ندیده باشید!

بیشتر بخوانید: کامل ترین و بهترین فیلم های هر ژانر سینمایی تمام دوران را بشناسید [قسمت دوم]

۳- جنگل آسفالت (۱۹۵۰)

سرقت از بانک

فیلم تریلر جنایی کلاسیک «جنگل آسفالت» (Asphalt Jungle) به کارگردانی جان هیوستون که بسیاری آن را اولین نمونه قوی از ژانر سرقت از بانک می دانند، یکی از اولین فیلم های این ژانر بود که توجهات را به خود جلب کرد و تاثیر قابل توجهی بر دیگر فیلم های ژانر سرقت از بانک گذاشت. با سبک نوآر پارانویایی و بسیار اکشن خود و همچنین فیلم برداری حیرت انگیزی که موفق می شود از فضاهای خالی برای منزوی کردن شخصیت ها در برخی از لحظات داستان استفاده کرده و در لحظاتی دیگر با شلوغ کردن صحنه به بیننده یادآور می شود که این شخصیت ها در مقایسه با بزرگی شهری که در آن زندگی می کنند قابل توجه نیستند، تقارن زیبایی در فیلم هیوستون شکل گرفته است.

سرقت از بانک

بازی های بازیگران نیز در تاثیرگذاری فیلم قابل توجه است زیرا جان دادن به شخصیت هایی فرومایه به شکلی که خیلی راحت می توانید از بسیاری از آن ها متنفر باشید و همزمان با آن ها همدردی کنید و اینکه آن ها خود از دون مایه بودنشان آگاه بوده و صرفاً می خواهند از زنجیرهایی که به پایشان بسته شده رها گردند، کاری بسیار دشوار بوده که بازیگران «جنگل آسفالت» به خوبی از عهده آن برآمده اند. فیلم «جنگل آسفالت» که با استفاده از لوکیشن و به شکلی حیرت انگیز بررسی دقیق و موشکافانه شخصیت های داستان ما را به یاد فیلم های مایکل مان می اندازد به خودی خود یک فیلم تاثیرگذار است اما وقتی تدوین بی نقص، بازی های قوی بازیگران در نقش شخصیت های جذاب در یک فیلم با موضوع سرقت از بانک و فیلم برداری که بدون شک باعث حسادت راجر دیکینز بزرگ خواهد شد را نیز اضافه می کنیم با فیلمی روبرو می شویم که یکی از بهترین و تاثیرگذارترین فیلم های این ژانر لقب می گیرد.

۲- دایره سرخ (۱۹۷۰)

سرقت از بانک

اگر تنها یک کارگردان را بخواهیم نام ببریم که به خوبی در خلق فیلم های پرتنش و اکشن هیجان انگیز مهارت داشته باشد بدون شک نامی غیر از ژان پیر ملویل بی احترامی به صنعت سینما خواهد بود. ملویل بعد از همکاری مشترکش با آلن دلون بزرگ در فیلم «سامورایی» (Le Samourai) که شناخته شده ترین و دوست داشتنی ترین فیلم ملویل نیز هست، این بار از دلون در فیلم «دایره سرخ» (Le Cercle Rouge) و در نقش یک تریلر پارانوایی سرقت از بانک استفاده می کند که یکی از بهترین تصمیمات و انتخاب هایی است که یک کارگردان در طول تاریخ سینما انجام داده است. ملویل با هیجان و انرژی غیرقابل وصفی کارگردانی می کرد و همزمان با دقت و سورپرایزهای بعد از سورپرایز دیگر که بر هیجان و تنش داستان می افزاید. علاوه بر این، وی در «دایره سرخ» از سکوت و هر طراحی صدای هوشمندانه ای برای یادآوری سکانس های خارق العاده فیلم «ریفیفی» ساخته جولز داسین استفاده می کند.

۱- ریفیفی (۱۹۵۵)

سرقت از بانک

شاید واضح ترین عنوانی که همه می دانستند در این فهرست قرار می گیرد فیلم کلاسیک «ریفیفی» (Rififi) ساخته جولز داسین است که نه تنها بهترین فیلم ژانر سرقت از بانک است بلکه به خاطر تاثیر عمیق و بزرگی که بر ادامه این ژانر در دهه های بعد گذاشت شناخته می شود؛ به خصوص صحنه های بی صدای سرقت که در آن داسین موفق می شود تنش پیچیده همراه با صحنه سرقت را بدون هیچ صدایی به اوج برساند و بدین ترتیب مخاطب را نیز مانند شخصیت های داستان در چنان ترس و پارانویایی قرار دهد که با کوچکترین صدایی، هر دو طرف را به واکنش و وحشت وا می دارد. تاثیر عمیق این تک سکانس، به طور خاص، نباید زیبایی های دیگر سکانس ها و جنبه های فیلم را کم اهمیت سازد، فیلمی که مابقی سکانس های آن نیز همان قدرت را روی بیننده داشته و او را به درون شخصیت های داستان می کشد. فیلم داسین یک فیلم عمیقاً و کاملاً خلاقانه است که با روایت و احساسات ذهنی کارگردانی شده و آن را به بهترین فیلم ژانر سرقت از بانک تبدیل کرده است.

بیشتر بخوانید: ۱۰ مورد از بهترین فیلم های رازآلود و پیچیده تاریخ سینما را بشناسید [قسمت اول]

نوشته ۱۰ فیلم مهیج و دیدنی تاریخ سینما با موضوع «سرقت از بانک» [قسمت دوم] اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.

حساسیت به آفتاب ؛ خارش و دانه زدن پوست در اثر تابش خورشید

۱۷ فروردین ۱۳۹۸
802 views
بدون نظر

همه ما همیشه شنیده‌ایم که آفتاب و نور خورشید اشعه‌های مضری برای پوست و چشم دارد که باید از آنها محافظت کرد. با عینک‌های آفتابی اصل که قدرت مسدود کردن تابش‌های یو‌وی را دارند می‌توان از چشم‌ها محافظت کرد و برای پوست هم می‌توان دست به دامن ضدآفتاب شد.

اما در کنار همه این تمهیدات، آفتابِ گرم و تابنده ممکن است برای برخی سرطان پوست بدنبال داشته باشد و برای بعضی دیگر شرایط دردناکی به نام: خارش خورشیدی.

خارش خورشیدی در واقع حساسیت به نور خورشید است. چندین حساسیت متفاوت باعث ایجاد خارش پوست در اثر تابش نور خورشید می‌شود که از جمله رایج‌ترین آنها «فوران نور چندشکلی» (PMLE) است؛ شرایطی که پوست بدن بلافاصله پس از قرار گرفتن در معرض آفتاب دانه می‌زند و خارش می‌گیرد.

از دیگر حساسیت‌های پوستی به نور خورشید که با دانه‌های ریز و خارش همراه است می‌توان به PMLE ارثی اشاره که اغلب در آمریکا مشاهده می‌شود.

کهیر خورشیدی نیز حساسیت نادری است که در زنان جوان و به صورت تاول و کهیر پدیدار می‌شود.

نشانه‌های حساسیت پوست به نور خورشید چیست؟

در واکنش آلرژیک PMLE پوست دانه‌های ریز و قرمز می‌زند که خارش دارند. گاهی ممکن است سوزش هم داشته باشند و در گرما ورم کنند و تاول بزنند. این حساسیت اغلب در سینه و گردن ظاهر می‌شود اما ممکن است روزی بازوها یا ران پاها هم پدیدار شود.

از دیگر نشانه‌های PMLE باید به احساس سرما، سردرد و حالت تهوع اشاره کرد.

حساسیت به آفتاب PMLE حدود در بین ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت جهان عمومیت دارد و هر نژاد و قومیتی ممکن است به آن مبتلا شود. افرادی که این حساسیت را دارند در یک زمان مشخص در هر سال به آن مبتلا می‌شوند که اغلب فصل بهار و ابتدای تابستان است.

دلایل ایجادکننده حساسیت به نور خورشید چیست؟

حساسیت به آفتاب

حساسیت به آفتاب

افرادی که زیر نور خورشید پوستشان دانه می‌زند و خارش می‌گیرد به نور حساسیت دارند. یعنی در واقع به نور خورشید آلرژی دارند. دلیل اینکه چرا برخی افراد چنین حساسیتی دارند معلوم نیست اما عامل اصلی این امر اشعه‌های ماورابنفش هستند.

اشعه‌های خورشید از سه نوع تابش ماورابنفش تشکیل شده‌اند: UVA، اشعه UVB و اشعه UVC .

تابش‌های UVC نمی‌توانند دلیل شکل‌گیری حساسیت پوستی باشند زیرا طول موج آنها کوتاه است و هرگز به زمین نمی‌‌رسند. اما در مقابل، اشعه‌های UVA  عامل اصلی شکل‌گیری PMLE هستند. اگرچه گفته می‌شود که برخی مردم به تابش‌های UVB هم حساسیت نشان می‌دهند.

این افراد احتمالا به دستگاه‌های سولاریوم هم آلرژی دارند زیرا این دستگاه‌ها تابش UV دارند.

وقتی فردی که حساسیت خورشیدی دارد در بهار یا اوایل تابستان زیر نور مستقیم خورشید قرار می‌گیرد، پوست او حساسیت نشان داده و بلافاصله دانه‌های ریز و خارش‌دار می‌زند.

جالب است بدانید زنان مخصوصا آنهایی که زیر ۳۰ سال هستند بیشتر از بقیه مردم در معرض این حساسیت قرار دارند.

تحریک پوست در اثر تابش نور خورشید به چه روشی درمان می‌شود؟

حساسیت پوستی به آفتاب اغلب یک یا دو ساعت پس از قرار گرفتن در معرض خورشید ظاهر می‌شود. این واکنش پوستی که با خارش و دانه‌های ریز همراه است عموما پس از دو تا سه روز از بین می‌رود، اما ممکن است بیشتر در برخی موارد بیشتر از یک هفته هم ادامه داشته باشد.

خوشبختانه این دانه‌ها هیچ اثری از خود به جا نمی‌گذارند و پوست پس از درمان به حالت عادی خود باز خواهد گشت.

از درمان‌های خانگی حساسیت به آفتاب می‌توان به کمپرس آب سرد، پماد هیدروکورتیزول و مصرف آنتی هیستامین اشاره کرد. همچنین می‌توانید قرص‌های ضدالتهاب همانند آسپرین یا ایبوپروفن مصرف کنید. سعی کنید محل دانه‌ها را با گاز استریل بپوشانید و از خاراندن آنها خودداری کنید.

نوشته حساسیت به آفتاب ؛ خارش و دانه زدن پوست در اثر تابش خورشید اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.

انتقاد وزیر کشور از انتقاد «مهران مدیری»: حق با کیست؟

۱۷ فروردین ۱۳۹۸
594 views
بدون نظر

کنایه مهران مدیری، مجری برنامه دورهمی شبکه نسیم به مسئولان غافل گیر شده در سیل های اخیر نوروزی ایران، همچنان بازتاب های گسترده ای در رسانه ها دارد. دامنه بازتاب ها، حتی به جلسات رسمی مسئولان نیز کشیده شده است. در تازه ترین واکنش ها به انتقادات مهران مدیری درباره ضعف مدیریت بحران در کشور، وزیر کشور، خواستار برخورد رییس صدا و سیما با وی شد.

این برای چندمین بار در سال  های اخیر است که مسئولان دولتی، مهران مدیری را در سیبل انتقادات خود قرار می دهند. اگر چه مهران مدیری، طنز پرداز معروف و هنرپیشه سینما و تلویزیون، مصداق بارز «منتقدین انتقادگریز» است و او را باید در کنار نام‌هایی چون: علی دایی، علی کریمی، ترلان پروانه، مهناز افشار، مسعود فراستی و بسیاری از مسئولان قرار داد، اما به هر حال، انتقاد واقعی، مستند و مستدل، از طرف هر شخصیت حقیقی یا حقوقی کشور که بیان شود، خلاف عقل و نقل و شرع نیست.

اینکه بخشی از مدیریت بحران در کشور، در برابر سیلاب ها، در کمال ناباوری، غافل گیر شد و هزاران میلیارد تومان خسارت به اقتصاد ملی وارد شد، جای تردید ندارد. اینکه مدیریت بحران در کشور همچنان علمی، حرفه ای و در حالت آماده باش کامل نیست هم جای تردید ندارد. اینکه اگر سپاه و ارتش و بسیج نبود، عمق فاجعه سیلاب در نیمه غربی کشور، خانواده های بسیاری را عزادار میکرد هم، جای تردید ندارد. اما گویا وزیر محترم کشور که بارها درخواست استیضاح وی توسط نمایندگان مجلس دهم ، از دستور کار خارج شده است، تحمل کمی دارد و انتقادات را ناروا می‌داند، خلاف تدبیر حرکت می‌کند.

وزارت کشور، سازمان انرژی اتمی نیست که دانش و سواد عمومی درباره کارکردها و فعالیت ها و ماموریت های ان، ناچیز باشد. فعالیت‌های استانداران، بخشداران، دهیاران و سایر مسئولان وزارت کشور در ۳۱ استان، در رصد لحظه ای قرار داشته و انتظارات از این مجموعه بسیار بالاست. لذا، تعامل گسترده با مردم و ارتقا سطح تحمل، اولین خواسته جامعه از مسئولان وزارت کشور است.

مهران مدیری

سانسور انتقادات مهران مدیری در بخش اول دورهمی در سال ۱۳۹۸ در بازپخش

داستان مهران و وزیر کشور

وزیر کشور درباره انتقادها گفته بود: برخی خبرها و گزارش‌ها بی‌انصافی است. هر چند که می‌گوییم برای خدا و رضای مردم کار می‌کنیم اما وقتی جعل و دروغ در فضای مجازی به خدمات‌رسانی یک نهاد نسبت داده می‌شود همه را بی‌انگیزه می‌کند.

رحمانی‌فضلی با اشاره به یکی از برنامه‌های اخیر صدا و سیما که در آن مجری با لحنی تمسخر آمیز عملکرد مسئولان درامداد رسانی به سیل زدگان و مهار سیل را زیر سوال برد، تصریح کرد: واقعا نمی‌دانم از چه زمانی مسخره، تحقیر، بی‌اعتماد و ناامید کردن مردم و توهین به مسئولانی که برخاسته از رای مردم هستند هنر شده است؟!

عذرخواهی فایده‌ای ندارد و حتما رئیس صدا و سیما باید برخورد کند. عده‌ای هم شروع به کف زدن برای این فرد می‌کنند که از کار وی نیز بدتر است. رحمانی‌فضلی با بیان اینکه آن شب عده‌ای در سیل گرفتار بودند، اضافه کرد: کشور ماسیل خیز است؛ مگر دولت و مسئولان سیل را آورده‌اند؟!

تمام کشور پای کار آمده‌اند اما یک آقایی به اسم هنر می‌رود و همه را مسخره می‌کند و حضار هم کف می‌زنند.

 ببینید: حکایت منتقدان انتقاد گریز در ایران

نوشته انتقاد وزیر کشور از انتقاد «مهران مدیری»: حق با کیست؟ اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.

فهرست «شرکت های PSP» برای دریافت مجوز «پرداخت مجازی»

۱۷ فروردین ۱۳۹۸
583 views
بدون نظر

شرکت PSP و فین تک ها، ابزارهای محرک رونق تجارت الکترونیک و کارآفرینی دیجیتالی و توسعه فروشگاه های اینترنتی در ایران هستند. شرکت های پرداخت مجازی در ایران، مسئولیت ارائه خدمات پرداخت در کشور را داشته و اگر علاقمند به راه اندازی فروشگاه اینترنتی هستید، می بایست به این شرکت ها مراجعه کنید که کارگزار رسمی شرکت شبکه پرداخت الکترونیک کارت یا همان شرکت معروف شاپرک هستند. خدمات پرداخت مجازی و pose و این مسائل از طریق این شرکت ها انجام می شود و شما برای دریافت کارتخوان یا مجوز درگاه پرداخت مجازی روی سایت، می بایست به این ۱۲ شرکت مراجعه  فرمایید.

دولت اوایل خرداد ماه ۹۷ اعلام کرد که ظرف سه ماه، انحصار شرکت های پی اس پی را در ارائه خدمات پرداخت مجازی پایان می دهد تا شاهد رشد قابل توجهی در فناوری های مالی کشور باشیم. شرکت های PSP در واقع خدمات پرداخت یا همان PAYMENT را انجام داده و انحصار آن در اختیار تعداد شرکت خاصی است که در این گفتار مشاهده میکنید.

حتما بخوانید: ۱۰ شرکت برتر حوزه  فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در بازار بورس ۹۷

شرکت PSP

سایت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور: http://iranianasnaf.ir

برای دریافت مجوز راه اندازی فروشگاه اینترنتی و دریافت  خدمات از طریق ۱۲ شرکت زیر، می بایست گواهی نماد اعتماد الکترونیک (enamad.ir) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت کسب کرده و به همراهی مدارک مورد نیاز، به  یکی از این شرکت ها مراجعه کنید. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را احراز می‌نماید. مسئولیت صحت فعالیت کسب و کار اینترنتی و کلیه محتوای منتشر شده در وب سایت بر عهده صاحب کسب و کار اینترنتی است. نماد اعتماد الکترونیکی گامی موثر در ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی به شمار می رود.

بیش از ۶۰ هزار کسب و کار اینترنتی در ایران در سامانه ENAMAD  ثبت  شده و نیمی از ان ها موفق به دریافت گواهی  نماد اعتماد الکترونیک شده اند که برای خریدار محصولات و خدمات، اطمینان بخش و تضمین کننده صحت اطلاعات و مسئولیت های فروشنده است.

اعطای مجوز درگاه پرداخت مجازی روی سایت های فارسی، به شرکت هایی که نماد اعتماد الکترونیک ندارند ارائه نمی شود. برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک میبایست مجوز صنفی دریافت کنید که برای آنکه ببینید که نوع کسب و کار شما مربوط به چه صنفی است و چگونه باید مجوز اصناف بگیرید، به سایت اینترنتی رسمی: http://iranianasnaf.ir مراجعه کنید.

سایت دریافت نماد اعتماد الکترونیک: https://enamad.ir

بنابراین برای راه اندازی فروشگاه اینترنتی، ابتدا بررسی کنید که آیا نیاز به اخذ مجوز صنفی در استان محل سکونت دارید یا خیر. اگر نیاز دارید، نسبت به اخذ مجوز صنفی اقدام کنید و سپس برای دریافت گواهی ENMAD اقدام کنید. پس از آن به  یکی از شرکت های زیر مراجعه کنید تا مجوز درگاه پرداخت مجازی را در اختیار داشته باشید. اگر با سوالی روبرو شدید به سایت  Shaparak.com  رجوع کرده و یا از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (cbi.ir)  اطلاعات لازم را بدست آورید.

شرکت به پرداخت ملت ، پرداخت الکترونیک سامان و آسان پرداخت پرشین، بهتریب با ۲۲ درصد و ۱۷ درصد و ۱۵ درصد، سهم اصلی از تعداد تراکنش های شاپرکی کشور را دارند.

سایت شرکت شاپرک

شرکت PSP آسان پرداخت پرشین

 • نشانی: تهران، خیابان کریمخان‌زند، ابتدای خیابان خردمند جنوبی، شماره ۶۹
 • تلفن: ۸۳۳۳۳-۰۲۱
 • وب سایت: http://asanpardakht.ir

شرکت PSP الکترونیک کارت دماوند

 • نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، پلاک ۹۵۸، طبقه اول
 • تلفن: ۶۶۷۳۷۰۰۰-۰۲۱
 • وب سایت: http://ecd-co.ir

شرکت PSP پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 • نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار پاکنژاد، خیابان سرو غربی، جنب بانک پاسارگاد، شماره ۵۲
 • تلفن: ۲۳۵۰۵-۰۲۱
 • وب سایت: http://pep.co.ir

شرکت PSP پرداخت الکترونیک سامان

 • نشانی: تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از میدان ونک، انتهای خیابان شهید خدامی، شماره ۱۰۴
 • تلفن: ۸۴۰۸۰-۰۲۱
 • وب سایت: http://sep.ir

شرکت PSP پرداخت نوین آرین

 • نشانی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، روبروی حسن سیف، نبش کوچه صدف، ساختمان صدف، پلاک ۳۱
 • تلفن: ۴۸۳۲۰-۰۲۱
 • وب سایت: http://pna.co.ir

شرکت PSP تجارت الکترونیک پارسیان

 • نشانی: تهران، بلوار آفریقا، خیابان سایه، پلاک ۸
 • تلفن: ۸۷-۲۲۶۶۱۷۷۷-۰۲۱
 • وب سایت: http://pec.ir

شرکت PSP پرداخت الکترونیک سداد

 • نشانی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان بوستان ۵، پلاک ۹۵
 • تلفن: ۲۲۵۹۸۰۰۹-۰۲۱
 • وب سایت: http://sadadpsp.ir

شرکت PSP سایان کارت

 • نشانی: تهران، بلوار میرداماد، خیابان نفت شمالی، پلاک ۱۵
 • تلفن: ۲۳۷۶۲۳۷۶-۰۲۱
 • وب سایت: http://sayancard.ir

شرکت PSP فن آوا کارت

 • نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه بیست و نهم، پلاک ۵، طبقه دوم
 • تلفن: ۸۸۷۷۳۲۵۸-۰۲۱
 • وب سایت: https://www.fanavacard.ir

شرکت PSP کارت اعتباری ایران کیش

 • نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان هفدهم، پلاک ۱۷
 • تلفن: ۸۵۹۴۵۵۰۱-۰۲۱
 • وب سایت: http://irankish.com

شرکت PSP مبنا کارت آریا

 • نشانی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان اسلامی، بوستان ۹، پلاک ۴۳، طبقه ۳
 • تلفن: ۲۵۹۶۸۰۰۰-۰۲۱
 • وب سایت: http://www.mabnacard.com

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را کسب و کارهای مجازی تشکیل داده و این روند در ایران عصر ۱۴۰۰ روند صعودی به خود می گیرد، توصیه میکنیم اگر به دنبال کارآفرینی دیجیتالی هستید، نسبت به تاسیس استارت آپ اقدام کرده و گواهی و مجوزهای مربوطه را اخذ کنید و سهمی از فضای پر رونق و پر شتاب و هیجان انگیز کسب و کار مجازی ریالی بدست آورید. گفتنی است، شرکت های پرداخت مجازی در ایران مثل آپ و مرقام، از جمله سهام پر طرفدار و پر آینده برای سرمایه گذاری علاقمندان به فعالیت در بازار بورس کشور است. سپ، جدید ترین نماد پذیرفته شده در بازار بورس ایران به شمار می رود.

نوشته فهرست «شرکت های PSP» برای دریافت مجوز «پرداخت مجازی» اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.

۱۰ فیلم مهیج و دیدنی تاریخ سینما با موضوع «سرقت از بانک» [قسمت اول]

۱۶ فروردین ۱۳۹۸
653 views
بدون نظر

یک سکانس فوق العاده در فیلم «جانوران آمریکایی» (American Animals) ساخته بارت لیتون در سال ۲۰۱۸، وجود دارد که در آن ۴ نفر خود را برای سرقت از بانک آماده می سازند و بدین منظور هر فیلمی با داستان سرقت از بانک که می توانند پیدا کنند را خریداری کره و تماشا می کنند، با این انگیزه که بتوانند از آن ایده بگیرند. البته این بهترین ایده نیست هر چند آن ها فیلم های بسیار خارق العاده ای با این مضمون را تماشا می کنند. فیلم های با موضوع سرقت از بانک از آن دسته فیلم هایی هستند که سرگرم کننده و مهیج بودنشان تضمین شده است.

سرقت از بانک

اگر چه این ژانر از لحاظ کیفیت خروجی ثبات چندانی نداشته اما چیزی در این فیلم های وجود دارد که آن ها را هیجان انگیز ساخته و باعث می شود که تماشاگر براحتی ترغیب شود که روی کاناپه خود لم داده و آن را تماشا کرد. بدین ترتیب می توان گفت که پیدا کردن فیلمی که در موضوع سرقت از بانک بوده اما سرگرم کننده نباشد بسیار سخت است. در حالی که در سال گذشته فیلم های جذابی در این ژانر تولید شد که به یک نمونه از آن ها اشاره کردیم، کلاسیک های سرقت از بانک همچنان به همان زیبایی و مهیجی زمان اکران خود باقی مانده اند. به همین دلیل در ادامه این مطلب قصد داریم دیدنی ترین و مهیج ترین فیلم های تاریخ سینما با موضوع سرقت از بانک (البته منظور هر نوع سرقتی در باب پول یا جواهرات از هر جایی که در اغلب موارد دستبرد به بانک است) را به شما معرفی کنیم.

۱۰- بچه راننده (۲۰۱۷)

سرقت از بانک

فیلم «بچه راننده» (Baby Driver) ساخته ادگار رایت روحی تازه در کالبد ژانر سرقت از بانک دمید که در سال های گذشته تقریباً نماینده خاصی در هالیوود نداشته و هر چند سال یک بار شاهد فیلم های معدود برجسته ای در این ژانر بودیم که آخرین مورد آن ها فیلم «شهر» (The Town) با بازی و کارگردانی بن افلک بود. با کارگردانی انرژتیک و پرهیجان در پشت دوربین، فیلم «بچه راننده» از همان آغاز مشخص بود که قصد تزریق روحی تازه به ژانر سرقت از بانک را دارد و به نظر می رسد که در همین مدت کوتاه از زمان ساخت، در این زمینه موفق بوده است. با تدوین هیجان انگیزش، آهنگ متن بدون توقف و بازی های کاریزماتیک، «بچه راننده» یک فیلم هیجان انگیز با جذابیت کافی برای مخاطب و مقدار کافی مسائل عاطفی است و به همین دلیل موفقیت این فیلم و جذابیت آن برای علاقمندان به این ژانر قابل درک است. با دنباله ای که به احتمال فراوان در راه خواهد بود، نه تنها باید منتظر ادامه داستان شخصیت های فیلم اول باشم بلکه باید امیدوار بود که دنباله آن نیز به اندازه فیلم اصلی ما را هیجان زده کرده و به وجد آورد.

۹- نفوذی (۲۰۰۶)

سرقت از بانک

اسپایک لی کارگردانی است که فیلم های خوب و بحث برانگیزی ساخته که بهترین آن ها «کار درست را بکن» (Do The Right Thing)،  «مالکوم ایکس» (Malcolm X) و اخیراً نیز «بلککلنزمن» (BlacKkKlansman) بوده که بابت آن نیز موفق به کسب جایزه اسکار در بخش فیلمنامه شد اما یکی از فیلم های او با نام «نفوذی» (Inside Man) با بازی دنزل واشنگتن، جودی فاستر، کلایو اوون و چیوتل اجیفور به دلایل نامشخصی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. فیلم اسپایک لی در مورد سرقت از بانک از کلیشه های ژانر خود فاصله گرفته و  و به همان اندازه که روی بیرون از بانک متمرکز است به آنسوی باجه های بانک نیز می پردازد و در واقع به سرقت از بانک، بیشتر از هر چیز دیگری، به چشم یک ترفند و تردستی جادویی نگاه می کند. همچنین با تدوین هوشمندانه و سکانس های دقیق از مخفی کردن اطلاعات باعث می شود که رازهای اصلی فیلم در تمام طول داستان مخفی مانده و در نهایت در پایان داستان فاش شود. بدین ترتیب وقتی که فیلم تمامی کارت های بازی خود را رو می کند، ذهن مخاطب را منفجر می سازد. به این ها بازی های خوب و تاثیرگذار بازیگران را اضافه کنید و همچنین فیلم برداری بی نقص و موسیقی هیجان انگیز از ترنس بلانچارد را تا در نهایت با یکی از بهترین و هیجان انگیزترین فیلم های ژانر سرقت از بانک روبرو شوید.

بیشتر بخوانید: به یاد ماندنی ترین و مهیج ترین فیلم های تاریخ سینما با موضوع فرار از زندان [قسمت اول]

۸- یازده یار اوشن (۲۰۰۱)

سرقت از بانک

تمامی سه گانه استیون سودربرگ با عنوان «اوشن» می توانستند سه جایگاه در این فهرست را به خود اختصاص دهند، البته به جز (شاید) قسمت سوم که جذابیت دو قسمت قبلی را ندارد. اما در این مطلب ما تلاش کرده ایم کمی تنوع و جذابیت را در انتخاب هایمان دخیل کنیم و به همین دلیل تنها یک مورد از این این سه گانه را در فهرست خود بیاوریم که البته اولین قسمت از این سه گانه جذاب است. سودربرگ کارگردان بسیار خلاق کاریزماتیکی است که حضور او پشت دوربین باعث می شود که جریان فیلم بسیار زیبا و منحصربفرد پیش رود. در «یازده یار اوشن» (Ocean’s Eleven)، سوردبرگ داستانی را روایت می کند که بسیار پیچیده و هیجان انگیز است و اینکه او همواره موفق به ساخت فیلم های مسحور کننده می شود نشان می دهد که سودربرگ یکی از بهترین کارگردانان معاصر سینماست. «یازده یار اوشن» یکی از بهترین و پرستاره ترین فهرست بازیگران تاریخ سینما را دارد که در کنار جذابیت و پیچیدگی داستان، بر متمایز بودن آن نسبت به فیلم های دیگر این ژانر می افزاید.

۷- سارق (۱۹۸۱)

سرقت از بانک

فیلم «سارق» (Thief) که بسیاری آن را اولین تجربه کارگردانی قابل توجه مایکل مان می دانند در سال ۱۹۸۱ و با بازی جیمز کان ساخته شده که داستان سارقی را روایت می کند که قصد دارد از زندگی جنایتکارانه اش دست بکشد اما قبل از آن می خواهد در بزرگ ترین سرقت دوران کاری اش حضور داشته باشد. در تم هایی که به طور خاص برای مایکل مان و فیلم هایش منحصربفرد است، برخلاف دیگر فیلم هایش که رابطه بین پلیس ها و خرابکاران را روایت می کنند، مان در این فیلم نگاهی دردناک و تلخ به سرنوشت مردی دارد که در دام گذشته اش گرفتار شده است و نتیجه ماجراهای او یکی از هیجان انگیزترین و تکان دهنده ترین فیلم های تاریخ سینما با موضوع سرقت از بانک است.

سرقت از بانک

با لحظاتی احساسی و زیبا که به زندگی که شخصیت جیمز کان در فیلم می توانست داشته باشد اشاره دارند و حسرتی واقعی که می توان در بازی کان دید، بیننده به شدت تحت تاثیر داستان قرار می گیرد. کان به خوبی و به شکلی بی نقص موفق می شود سختی فرار از زندگی در جرم و جنایت را ترسیم می کند و همزمان سکانس هایی بسیار هیجان انگیز از ماجرای سرقت شکل می گیرد که با نماهایی تاثیرگذار از داخل بخش امانات بانک خود، نمونه آن را تنها می توان در فیلم بعدی مان با عنوان «بلک هت» (Blackhat) دید. «سارق» تنها یکی دیگر از فیلم های بی نقص و هیجان انگیز مایکل مان است و نادیده گرفتن آن اشتباه بزرگی است نه تنها برای علاقمندان به ژانر سرقت از بانک بلکه برای علاقمندان به ژانر جنایی در کلیت آن.

۶- بعدازظهر سگی (۱۹۷۵)

سرقت از بانک

سیدنی لومت، کارگردانی که به خاطر نگاه های خارق العاده و خاصش به رئالیسم به خصوص در شهر نیویورک شناخته می شود، فیلم های متعدد بی نقصی در ژانر سرقت از بانک ساخته است. آخرین فیلم او با عنوان  «قبل از این که شیطان بداند مرده ای» (Before The Devil Knows You’re Dead) که در سال ۲۰۰۷ اکران شد نیز یکی از بهترین فیلم های ژانر سرقت از بانک به شمار می آید اما ما در این عنوان می خواهیم در مورد فیلم قدیمی تر او با نام «بعدازظهر سگی» (Dog Day Afternoon) است که لومت و آل پاچینو با آن مخاطبان خود را به شدت تحت تاثیر قرار دادند. این فیلم که بر اساس یک ماجرای واقعی سرقت از بانک که بسیار بسیار بد تمام می شود ساخته شده، به ماجرای سرقت از دیدگاه بسیار منحصربفرد و متفاوتی نگه می کند. فیلم با لحظه ورود سارقان به بانک آغاز می شود و سپس به ماجراهای آن ها در درون بانک تمرکز می کند تا تلاش های از روی درماندگی آن ها برای یافتن راه حلی برای مشکلات فراوانی که با آن روبرو شده اند بیابند.

سرقت از بانک

همزمان، لومت بخشی از واکنش های نیروهای پلیس و رسانه ها به این موقعیت را از بیرون از بانک به تصویر می کشد که نمونه آن در کمتر فیلمی در این ژانر دیده شده است. همچنین فیلم «بعدازظهر سگی» به شدت سرگرم کننده بوده و دائماً بی عرضگی سارقان را به تصویر می کشد و در حین داستان نیز با دیالوگ هایی ماندگار از جانب گروگان های داخل بانک و مقامات پلیس روبرو می شویم که بر جذابیت و ماندگاری فیلم لومت می افزاید. این فیلم که نوعی ادای احترام شورشگرانه به یکی از خنده دارترین و مضحک ترین تلاش ها برای سرقت بانک در تاریخ است، یک فیلم بسیار سرگرم کننده، با بازی های خیره کننده و با پایانی تراژیک اما تاثیرگذار است. «بعدازظهر سگی» یکی از آن فیلم هایی است که برای دیدن اوج هنر بازیگری آل پاچینو و البته جان کازال فقید و کارگردانی سیدنی لومت باید آن را دستکم یک بار تماشا کرد.

بیشتر بخوانید: بهترین فیلم های تاریخ سینما با موضوع «شخص در برابر سیستم فاسد» [قسمت دوم]

نوشته ۱۰ فیلم مهیج و دیدنی تاریخ سینما با موضوع «سرقت از بانک» [قسمت اول] اولین بار در روزیاتو پدیدار شد.