تالار فرهنگی هنری جی تاک
 
 
پاسخ
قدیمی 18th February 2013   #1

SoNiYa زن

همکار بازنشسته انجمن معماری و شیمی

 SoNiYa آواتار ها

تاریخ عضویت: Jul 2012
محل سکونت: مدار35درجه
نوشته ها: 8,911
تشکر ها: 18,278
از این کاربر 24,388 بار در 8,112 ارسال تشکر شده است.
مایه تیله: 4,332

 

30 سرفصل دروس شیمی فیزیک


پودمان1: حالت گازي ماده
§ پيمانه1-1: قانون گازها
§ ريزپيمانه1-1-1: قانون عمومي گازها و نقطه بحراني
§ ريزپيمانه1-1-2: قانون بويل- ماريوت
§ ريزپيمانه1-1-3: قانون شارل گيلوساک
§ ريزپيمانه 1-1-4: قانون دالتون
§ ريزپيمانه 1-1-5: قانون آماگات
§ ريزپيمانه 1-1-6: قانون اووگادرو
§ ريزپيمانه 1-1-7: لنارد- جونز
§ ريزپيمانه 1-1-8: ضريب تراکم پذيري در گازها
§ ريزپيمانه 1-1-9: معادلات حالت کاهش يافته و بحراني
§ ريزپيمانه 1-1-10: دماي بويل و دماي بحراني
§ ريزپيمانه 1-1-11: قانون حالات متناظرپيمانه1-2: معادلات حالت گازها
§ ريزپيمانه 1-2-1: معادله حالت گاز ايده آل
§ ريزپيمانه 1-2-2: معادله حالت واندروالس و حجم مستثني شده
§ ريزپيمانه 1-2-3: معادله حالت ويريال
§ ريزپيمانه 1-2-4: معادله حالت ديترسي
§ ريزپيمانه 1-2-5: معادله حالت برتوله
§ پيمانه1-3: نظريه جنبشي گازها
§ ريزپيمانه 1-3-1:درجات آزادي
§ ريزپيمانه 1-3-2: توزيع ماکسول- بولتزمن
§ ريزپيمانه 1-3-3: اصول نظريه جنبشي گازها
§ ريزپيمانه 1-3-4: پويش آزاد متوسط و نظريه برخورد مولکولها
§ ريزپيمانه 1-3-5: ويسکوزيته در گازها


پودمان2: ترموديناميک
§ پيمانه2-1: سيستمهاي ترموديناميکي
§ ريزپيمانه 2-1-1: انواع ديواره و سيستم ترموديناميکي
§ ريزپيمانه 2-1-2: سيستم هاي ترموديناميکي برگشت پذير و برگشت ناپذير
§ ريزپيمانه 2-1-3: کميت هاي شدتي و مقداري
§ ريزپيمانه 2-1-4: توابع حالت و غير حالت
§ پيمانه2-2: مفاهيم اوليه در ترموديناميک
§ ريزپيمانه 2-2-1: کار
§ ريزپيمانه 2-2-2: آزمايش ژول
§ ريزپيمانه 2-2-3: آزمايش ژول- تامسون
§ ريزپيمانه 2-2-4: گرما
§ ريزپيمانه 2-2-5: آنتالپي
§ ريزپيمانه 2-2-6: روابط ماکسول
§ پيمانه2-3: قوانين ترموديناميک
§ ريزپيمانه 2-3-1: قانون اول ترموديناميک
§ ريزپيمانه 2-3-2: قانون دوم ترموديناميک
§ ريزپيمانه 2-3-3: قانون سوم ترموديناميک
§ ريزپيمانه 2-3-4: اصل صفرم ترموديناميک
§ ريزپيمانه 2-3-5: سيکل کارنو
§ پيمانه2-4: انرژي آزاد
§ ريزپيمانه 2-4-1: انرژي آزاد گيبس
§ ريزپيمانه 2-4-2: انرژي آزاد هلمهولتز
§ پيمانه2-5: پتانسيل شيميايي
§ ريزپيمانه 2-5-1: تعريف و معادلات ترموديناميکي پتانسيل شيميايي
§ ريزپيمانه 2-5-2: معادلات گيبس- دوهم
§ ريزپيمانه 2-5-3: فوگاسيته
§ پيمانه2-6: ترموشيمي
§ ريزپيمانه 2-6-1: گرماي واکنش
§ ريزپيمانه 2-6-2: واکنش هاي استاندارد
§ ريزپيمانه 2-6-3: قانون هس
§ ريزپيمانه 2-6-4: تعادل در واکنش هاي شيميايي- تعادل ترموديناميکي
§ ريزپيمانه 2-6-5: درجه پيشرفت واکنش و انرژي آزاد
§ ريزپيمانه 2-6-6: خارج قسمت واکنش و انرژي آزاد
§ ريزپيمانه 2-6-7: ثابت هاي تعادل واکنش
§ ريزپيمانه 2-6-8: اصل لوشاتليه
§ ريزپيمانه 2-6-9: روابط وانتهوفپودمان3: محلولها
§ پيمانه3-1: محلولهاي ايده آل
§ ريزپيمانه 3-1-1: پديده انحلال و محلول ايده آل
§ ريزپيمانه 3-1-2: انحلال گاز در مايعات
§ ريزپيمانه 3-1-3: کميت هاي مولي جزئي
§ ريزپيمانه 3-1-4: بررسي تغييرات آنتروپي و آنتالپي محلول ايده آل و ترموديناميک اختلاط
§ محلول ايده آل از ديدگاه رائول
§ پيمانه3-2: محلول غير ايده آل
§ ريزپيمانه 3-2-1: محلول غير ايده آل از ديدگاه رائول
§ ريزپيمانه 3-2-2: پتانسيل شيميايي حلال براي محلول حقيقي
§ ريزپيمانه 3-2-3: پتانسيل شيميايي جسم حل شونده براي محلول حقيقي
§ پيمانه3-3: قوانين محلولها
§ ريزپيمانه 3-3-1: قانون رائول
§ ريزپيمانه 3-3-2: قانون هنري
§ ريزپيمانه 3-3-3: ارتباط قانون رائول، هنري و دالتون با يکديگر
§ ريزپيمانه 3-3-4: مخلوط چند مايع و کميت هايMixing
§ پيمانه3-4: خواص کوليگاتيو محلولهاي ايده آل
§ ريزپيمانه 3-4-1:کاهش فشار بخار حلال در محلول
§ ريزپيمانه 3-4-2: افزايش نقطه جوش
§ ريزپيمانه 3-4-3: کاهش نقطه انجماد
§ ريزپيمانه 3-4-4: پديده اسمز و فشار اسمزي
§ ريزپيمانه 3-4-5: خواص کوليگاتيو محلولهاي حقيقي، غير الکتروليت ها و الکتروليت ها
§ پيمانه3-5: ويسکوزيته در مايعات
§ پيمانه3-6: ويسکوزيته يا گرانروي
§ ريزپيمانه 3-6-1: ويسکوزيته و ثابت ديفوژيون
§ ريزپيمانه 3-6-2: بررسي تغييرات ويسکوزيته با تغييرات دماپودمان4: شيمي سطح
§ پيمانه4-1: کشش سطحي
§ ريزپيمانه 4-1-1: مفهوم کشش سطحي
§ ريزپيمانه 4-1-2: کشش سطحي محلولها
§ پيمانه4-2: جذب سطحي و انواع ايزوترم در جذب سطحي
§ ريزپيمانه 4-2-1: جذب سطحي فيزيکي و شيميايي
§ ريزپيمانه 4-2-2: ايزوترم لانگ ماير
§ ريزپيمانه 4-2-3: ايزوترم تمکين
§ ريزپيمانه 4-2-4: ايزوترم فرويندليش
§ ريزپيمانه 4-2-5: ايزوترم برونر – امت- تلر


پودمان 5: تعادل و نمودار فازها
§ پيمانه 5-1: قواعد همگاني فازها
§ ريزپيمانه 5-1-1: مفاهيم فاز جزء و درجه آزادي و نقطه بحراني
§ پيمانه 5-2: روابط ترموديناميکي در فازها
§ ريزپيمانه 5-2-1: قانون گيبس
§ ريزپيمانه 5-2-2: انرژي آزاد گيبس و تعادلات فازي
§ ريزپيمانه 5-2-3: روابط کلاپيرون و کلازيوس- کلاپيرون
§ پيمانه 5-3: دياگرام هاي فازي
§ ريزپيمانه 5-3-1: نقطه سه گانه و دياگرامهاي فازي سيستم يک جزئي و انواع تبديلات يا انتقالات فازي
§ ريزپيمانه 5-3-2: دياگرامهاي فازي سيستم دو جزئي
§ ريزپيمانه 5-3-3: دياگرامهاي فازي سيستم سه جزئي
§ پيمانه 5-4: سيستم هاي دو جزئي و انواع تعادلات موجود در سيستم هاي دو جزئي
§ ريزپيمانه 5-4-1: بررسي تعادلات و دياگرامهاي سيستم هاي دو جزئي
§ ريزپيمانه 5-4-2: انواع نقاط ازئوتروپ
§ ريزپيمانه 5-4-3: قاعده تروتون
§ پيمانه 5-5: سيستم هاي سه جزئي
§ ريزپيمانه 5-5-1: بررسي تعادلات و دياگرام هاي سيستم هاي سه جزئي


پودمان6: الکتروشيمي تعادلي
§ پيمانه6-1: رسانايي الکتريکي و انواع رسانايي الکتريکي
§ ريزپيمانه 6-1-1: رسانايي الکتريکي و مفهوم الکتروليت، قدرت يوني و ضريب فعاليت و ضريب وانتهوف
§ ريزپيمانه 6-1-2: نظريه آرنيوس و قانون کولراش
§ پيمانه6-2: سلولهاي الکتروشيميايي
§ ريزپيمانه 6-2-1: اعداد انتقال
§ ريزپيمانه 6-2-2: روش هاي بدست آوردن اعداد انتقال
§ ريزپيمانه 6-2-3: نظريه دباي و هوکل
§ ريزپيمانه 6-2-4: انواع الکترود و پيل هاي شيميايي
§ پيمانه6-3: روابط ترموديناميکي در الکتروشيمي
§ ريزپيمانه 6-3-1: روابط نرنست از ديدگاه ترموديناميک


پودمان7: سينتيک واکنشها
§ پيمانه7-1: سرعت واکنش شيميايي
§ ريزپيمانه 7-1-1: سرعت، ميزان پيشرفت واکنش و ثابت تعادل واکنش
§ ريزپيمانه 7-1-2: مولکولاريته و معادله سرعت واکنش
§ ريزپيمانه 7-1-3: نظريه ليندمان
§ ريزپيمانه 7-1-4: واکنشهاي بنيادي
§ ريزپيمانه 7-1-5: سينتيک آسايش
§ ريزپيمانه 7-1-6: واکنشهاي چند مرحله اي و رقابتي
§ ريزپيمانه 7-1-7: واکنش هاي موازي
§ ريزپيمانه 7-1-8: واکنش هاي متوالي
§ ريزپيمانه 7-1-9: تقريب حالت پايا
§ پيمانه7-2: سينتيک و درجه واکنشهاي شيميايي
§ ريزپيمانه 7-2-1: نيمه عمر واکنشها
§ ريزپيمانه 7-2-2: رابطه آرنيوس
§ &#xa

SoNiYa آفلاين است  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
پاسخ با نقل قول
3 کاربر مقابل از SoNiYa عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده اند .
 
پاسخ

برچسب ها
فیزیک, دروس, سرفصل, شیمی


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع جستجو در موضوع
جستجو در موضوع:

جستجوی پیشرفته

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code is فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال

سیستم بانکی Policy
Posting New Thread: 20 مایه تیله
Posting New Reply: 5 مایه تیله

کیمیا هاست تیبل میت
تبلیغات در جی تاک

 

ثبت هاستینگ و دامنه - هاست ایرانی ، میزبانی ملی - راهنمای سفر و گردشگری ترمینال - -پنل ارسال sms - طالع بینی روزانه - مجله پزشکی- -دانلود رایگان کتاب دانشگاهی- هاست ایران - هاست لینوکس - هاست و دامین - هاستینگ ویندوز - میزبانی سایت پربازدید - لیست هتل های ایران - معرفی هتل های خارجی - تور کیش - تور آنتالیا - تور استانبول - تور تایلند - تور ترکمن صحرا - تور دبی - لیست هتل های آنتالیا - لیست هتل های دبی - تور قشم - تور شیراز - تور اصفهان - تور مشهد - تور چین - تور هند - تور آلانیا - تور بالی - تور مالزی - تور ترکیه - تور کوش آداسی - هتل های استان گلستان - لیست هتل های تهران - لیست هتل های ترکیه - لیست هتلهای استانبول - لیست هتل های تایلند - لیست هتل های اصفهان - لیست هتل های مشهد - مکانهای دیدنی استان گلستان - دیدنی های کیش - دیدنی های قشم - فاصله بین شهرها - دانستنی های سفر - هاست مخصوص جوملا - قیمت بلیط هواپیما - هاست مخصوص وردپرس
خريد کريو