تالار فرهنگی هنری جی تاک
 
 
تالار فرهنگی هنری جی تاک > اینترنت و شبکه > شبکه - NetWork > ADSL » فهرست مراکزمخابراتی استان تهران وکرج وحومه که امکان واگذاری خطوط Adsl دارند
پاسخ
قدیمی 1st February 2008   #1

Armin-N مرد

عضو پيشكسوت

 Armin-N آواتار ها

تاریخ عضویت: Oct 2006
محل سکونت: تو قلب اونی که خودش تو قلب منه
نوشته ها: 2,666
تشکر ها: 1,931
از این کاربر 3,741 بار در 1,844 ارسال تشکر شده است.
مایه تیله: 1,000

 

فهرست مراکزمخابراتی استان تهران وکرج وحومه که امکان واگذاری خطوط Adsl دارند

امروز اینو پیدا کردم گفتم بذارم شاید بدردتون بخوره

تاریخ واگذاری سرویس
پیش شماره ها

نام مرکز مخابرات
منطقه ۲ مخابرات
هم اکنون
٢٢٢٨
٢٢٢٩
٢٢٨٠
٢٢٨١
٢٢٨٢
٢٢٨۳
جماران
هم اکنون
۲۲۰۰
۲۲۶۰
۲۲۶۱
۲۲۶۳
۲۲۶۴
شهید باهنر
هم اکنون
٢٢٣٠
٢٢٣١
٢٢٣٢
٢٢٣٣
٢٢۵٠
٢٢۵١
٢٢۵٢
٢٢۵٣
شهید تندگویان
هم اکنون
۲۲۷۰
۲۲۷۱
۲۲۷۲
۲۲۷۳
۲۲۷۴
شهید دستغیب
هم اکنون
٢٢١٧
٢۲۴٠
۲۲۴١
۲۲۴۲
شهید جعفری
هم اکنون
۲۲۲۰
۲۲۲۱
۲۲۲۳
۲۲۲۴
۲۲۶۷
شهید غریبی
هم اکنون
٢۲۴۴
۲۲۴۵
۲۲۴۶
٢٢۴٧
٢٢۴٨
۲۲۴۹
شهید محلاتی
منطقه ۳ مخابرات
هم اکنون
۳۳۰۰
۳۳۰۱
٣٣٠٢
۳۳۰۳
٣٣٠۴
٣٣۶٨
٣٣۶٩
۳۳۷۰
۳۳۷۱
۳۳۷۲
۳۳۷۳
الغدیر
هم اکنون
۳۳۳۰
۳۳۳۱
۳۳۳۲
۳۳۳۳
۳۳۳۴
۳۳۳۵
۳۳۷۸
۳۳۷۹
پیروزی
هم اکنون
۳۳۰۵
٣٣٠۶
۳۳۰۸
۳۳۱۰
۳۳۱۶
۳۳۱۷
۳۳۱۸
۳۳۱۹
آیت ا... اشرفی اصفهانی
هم اکنون
۳۳۶٠
٣٣۶٢
۳۳٨٨
۳۳٨٩
شهید درزی
هم اکنون
۳۳۳٧
۳۳۳٨
۳۳۳٩
۳۳٧۴
۳۳٧۵
۳۳٧۶
٣٣٧٧
شهید عرب سرخی
هم اکنون
۳۳١۴
۳۳١۵
۳۳۶۵
۳۳٨۰
۳۳٨١
۳۳٨٢
۳۳٨۳
۳۳٨۴
هجرت
منطقه ۴ مخابرات
هم اکنون
۴۴٠٠
۴۴٠١
۴۴٠۲
۴۴٠٣
۴۴٠۴
۴۴٠۵
۴۴٠۶
۴۴٠٧
۴۴٠۸
۴۴٠٩
آیت ا.. کاشانی
هم اکنون
۴۴۴۰
۴۴۴۱
۴۴۴۲
۴۴۴۳
۴۴۴۴
۴۴۴۵
۴۴۴۶
۴۴۴۷
پیام نور
هم اکنون
۴۴۵٠
۴۴۵۱
۴۴۵٢
۴۴۵٣
۴۴۵۴
۴۴۵۶
شهید توکلی
هم اکنون
۴۴۷۰
۴۴۷۱
۴۴۷۲
۴۴٧٣
۴۴۷۴
شهید حق شناس
هم اکنون
۴۴١٠
۴۴١١
۴۴١٢
۴۴١۳
۴۴١۴
۴۴١٦
۴۴١٧
شهید زارعی
هم اکنون
۴۴۲۰
۴۴۲۱
۴۴۲۲
۴۴۲۳
۴۴۲۴
۴۴۲۵
۴۴۲۶
۴۴۲۹
شهید سعادتمند
هم اکنون
۴۴۶۳
۴۴۶۴
۴۴۶۵
۴۴۶۶
۴۴۶۷
۴۴۶۸
شهید صالح طبری
هم اکنون
۴۴۳۰
۴۴۳۱
۴۴۳۲
۴۴۳۳
۴۴۳۵
شهید کاظمیان
منطقه ۵ مخابرات
هم اکنون
۵۵٢۴
۵۵٢۵
۵۵٢۶
۵۵٢٧
۵۵٢٨
۵۵٢٩
آیت ا... ایروانی
هم اکنون
۵۵٠٠
۵۵٠١
۵۵٠٢
۵۵٠٣
۵۵۵٠
۵۵۵١
۵۵۵٣
سیزده آبان
هم اکنون
۵۵١۴
۵۵٧٠
۵۵٧١
۵۵٧٢
۵۵٧٣
۵۵٧۴
۵۵٧۵
۵۵٧۶
۵۵٧٧
۵۵٧٨
۵۵٧٩
سید الشهدا
هم اکنون
۵۵۶۴
۵۵۶۵
۵۵۶۶
۵۵۶٧
۵۵۶٨
شهید رمضانی
هم اکنون
۵۵٢٠
۵۵٢١
۵۵٢٢
شهید بختیاری
هم اکنون
۵۵٨٢
۵۵٨٣
۵۵٨۴
۵۵٨۵
۵۵٨۶
شهید خوشقدم
هم اکنون
۵۵١۵
۵۵١۶
۵۵۵۷
۵۵۶۰
۵۵۶۱
۵۵۶۲
۵۵۶۳
۵۵۸۰
۵۵۸۱
۵۵۸۹
شهید قندی
منطقه ۶ مخابرات
هم اکنون
۶۶۶۰
۶۶۶۱
۶۶۶۲
۶۶۶۳
۶۶۶۴
۶۶۶۵
۶۶۶٨
۶۶۶۹
ابوذر
هم اکنون
۶۶۴۲
۶۶۴۳
۶۶۵۶
۶۶۵۹
۶۶۹۰
۶۶٩۱
۶۶٩٢
۶۶٩۳
۶۶٩۴
توحید
هم اکنون
۶۶۷۰
۶۶۷۱
۶۶۷۲
۶۶۷۳
۶۶۷۴
۶۶۷۵
۶۶۷۶
حافظ
هم اکنون
۶۶۱٨
۶۶٢۵
۶۶٢۶
شهید بخششی
هم اکنون
۶۶۰۰
۶۶۰۱
۶۶۰۲
۶۶۰٣
۶۶۰۴
۶۶۰۵
۶۶۰۶
۶۶٠٨
شهید فرد اسدی
هم اکنون
۶۶٢۰
۶۶٢١
۶۶٢٢
۶۶٢۳
۶۶٢۴
۶۶٢٩
۶۶٣٠
۶۶٣۱
شهید کرمی
هم اکنون
۶۶۳۵
۶۶۳۶
۶۶۳۷
۶۶۸۳
۶۶۸۴
۶۶۸۵
۶۶۸۶
۶۶۸۷
۶۶۸۸
۶۶۸۹
مالک اشتر
هم اکنون
۶۶٧٨
۶۶٧٩
۶۶٨۰
۶۶٨١
۶۶٨٢
محسنیان
منطقه ۷ مخابرات
هم اکنون
٧٧۱۶
۷۷۴۰
۷۷۴۱
۷۷۴۲
۷۷۴۳
۷۷۴۶
۷۷۴۷
۷۷۴۸
۷۷۹۸
امامت
هم اکنون
۷٧۰۵
۷٧۰۶
٧٧٠۸
۷٧۳۶
۷٧۳۷
۷٧۳۸
شهدای گمنام
هم اکنون
۷٧۰۰
۷٧۰۱
۷٧۳۰
۷٧۳۱
شهید آل اسحاق
هم اکنون
٧٧٢۵
۷۷۲۶
٧٧۶۴
٧٧۸۱
٧٧۸٢
٧٧۸۳
٧٧۸۴
٧٧٩٩
شهید آیت
هم اکنون
٧٧۳٢
٧٧۳۳
٧٧۳۴
٧٧۳۵
٧٧٣٩
٧٧٧٨
۷۷۷۹
٧٧۹٦
شهید اکبری
هم اکنون
٧٧۱۹
٧٧٢۰
۷۷۲۱
۷۷۲۲
٧٧٢٧
٧٧۴۴
٧٧۴۵
٧٧۴۹
٧٧۸۰
٧٧۸۹
شهید حکمت شعار
هم اکنون
٧٧٢۹
٧٧٧۰
٧٧٧۱
٧٧٧٢
٧٧۸٦
٧٧۸٧
٧٧۸۸
شهید عاطف
هم اکنون
٧٧۵۴
٧٧۵۵
٧٧۵٦
٧٧۵٧
٧٧۵۹
شهید نظری
هم اکنون
٧٧٩٠
٧٧٩١
٧٧٩٢
٧٧٩٣
٧٧٩۴
٧٧٩۵
نبوت
هم اکنون
۷٧۵۰
۷٧۵۱
۷٧۵۲
۷٧۵۳
۷٧۶۰
٧٧۶۱
٧٧۶٢
۷٧۶۳
۷٧۶۴
۷٧۶۵
ولیعصر
منطقه ۸ مخابرات
هم اکنون
۸۸۵۰
۸۸۵۱
۸۸۵۲
۸۸۵۳
۸۸۷۳
۸۸۷۴
۸۸۷۵
۸۸۷۶
آزادگان
هم اکنون
٨٨۴٠
٨٨۴١
٨٨۴٢
٨٨۴٣
٨٨۴۴
٨٨۴۵
٨٨۴۶
٨٨۴٧
شهید بهشتی
هم اکنون
۸۸۸۰
۸۸۸۹
۸۸۹۰
۸۸۹۱
۸۸۹۲
۸۸۹۳
۸۸۹۴
شهید رجایی
هم اکنون
۸۸۹۵
٨٨٩۶
٨۸٩٧
۸۸٩٨
۸۸٩٩
شهید مدنی
هم اکنون
٨٨۱٠
۸۸۵۵
۸۸۷۰
۸۸۷۱
۸۸۷۲
شهید مطهری
هم اکنون
۸۸۲۴
۸۸۲۵
۸۸۲۶
۸۸۲۷
۸۸۲۸
شهید نصرالهی
هم اکنون
۸۸۰۷
۸۸۰۸
۸۸۰۹
۸۸۳۶
۸۸۳۷
٨٨٣٨
٨٨۵۶
۸۸۵٧
۸۸۵٨
٨٨۵٩
٨٨۶٨
٨٨۶٩
شهید نهری
هم اکنون
۸۸۰۳
۸۸۰۴
۸۸۰۵
۸۸۰۶
۸۸٢۱
۸۸۶۰
۸۸۶۱
شیخ فضل الله نوری
هم اکنون
٨٨٢٠
۸۸۶۴
٨٨۶۵
۸۸۶۶
٨٨۶٧
۸۸٧٧
۸۸٧٨
۸۸٧٩
٨٨٨۵
۸۸٨٧
٨٨٨٨
شهید کلانتری
هم اکنون
٨٨١۴
۸۸۳۰
۸۸۳۱
۸۸۳٢
۸۸۳۴
۸۸۸۱
۸۸۸۲
۸۸۸۳
۸۸۸۴
٨٨٨۶
هفت تیر
شهرستانهای استان تهران
هم اکنون
۴۵۰
۴۵١
۴۵٢
۴۵۵
۴۵۶
۴۵٧
۴۵٨
حصارک
کرج
هم اکنون
۳۴۰
۳۴۱
شهید آثاری
هم اکنون
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
شهید رجایی
هم اکنون
٢٧٠
٢٧١
٢٧٢
٢٧٣
٢٧۴
شهید رشیدی
هم اکنون
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۶
۲۵۸
شهید طالقانی
هم اکنون
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
شهید فهمیده
هم اکنون
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۸
شهید کاظمی
هم اکنون
۶۵٠
۶۵١
۶۵٢
۶۵٣
۶۵۵
فردیس ١
هم اکنون
۶۶٠
۶۶١
۶۶٢
۶۶٣
۶۶۴
فردیس ٢
هم اکنون
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
نصر آبادی
هم اکنون
٢٢٢
٢٢٣
٢٢۴
٢٢۵
شهید قندی
اسلام شهر
pcnetwork.ir

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Armin-N آفلاين است  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
پاسخ با نقل قول
3 کاربر مقابل از Armin-N عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده اند .
 
پاسخ

برچسب ها
adsl, فهرست, وکرج, واگذاری, وحومه, که, امکان, استان, تهران, خطوط, دارند


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع جستجو در موضوع
جستجو در موضوع:

جستجوی پیشرفته

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code is فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال

سیستم بانکی Policy
Posting New Thread: 20 مایه تیله
Posting New Reply: 5 مایه تیله

کیمیا هاست تیبل میت
تبلیغات در جی تاک

 

ثبت هاستینگ و دامنه - هاست ایرانی ، میزبانی ملی - راهنمای سفر و گردشگری ترمینال - -پنل ارسال sms - طالع بینی روزانه - مجله پزشکی- -دانلود رایگان کتاب دانشگاهی- هاست ایران - هاست لینوکس - هاست و دامین - هاستینگ ویندوز - میزبانی سایت پربازدید - لیست هتل های ایران - معرفی هتل های خارجی - تور کیش - تور آنتالیا - تور استانبول - تور تایلند - تور ترکمن صحرا - تور دبی - لیست هتل های آنتالیا - لیست هتل های دبی - تور قشم - تور شیراز - تور اصفهان - تور مشهد - تور چین - تور هند - تور آلانیا - تور بالی - تور مالزی - تور ترکیه - تور کوش آداسی - هتل های استان گلستان - لیست هتل های تهران - لیست هتل های ترکیه - لیست هتلهای استانبول - لیست هتل های تایلند - لیست هتل های اصفهان - لیست هتل های مشهد - مکانهای دیدنی استان گلستان - دیدنی های کیش - دیدنی های قشم - فاصله بین شهرها - دانستنی های سفر - هاست مخصوص جوملا - قیمت بلیط هواپیما - هاست مخصوص وردپرس
خريد کريو