ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی “ ورود به حساب” کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1
 1. #1
  meygol
  همکار بازنشسته انجمن عشق و دلدادگی
  تاریخ عضویت
  Jul 2011
  محل سکونت
  دقیقا خونمون
  نوشته ها
  7,106
  17,055
  19,537

  دموکراسی اجتماعی .......

  دموکراسی اجتماعی آن نوع دموکراسی استکه بر تأمین رفاه اجتماعی و توزیع ثروت در جامعه بهوسیلهي دولت تأکید دارد. طرفداران این نوع از دموکراسی در صدد هستند که همان اصول دموکراسی مبتنیبر نمایندگی، یعنی انتخابات آزاد و نظام مبتنی بر حاکمیت مردم را اعمالنموده اما هدف از حکومت دموکراسی را تأمین عدالت اجتماعی و از میان برداشتننابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی مي‌دانند. دموکراسی اجتماعی از این جهت کهبر مسئولیت اجتماعی دولت تأکید دارد همانند سوسیالیسم است؛ هر چند از نظامسرمایه‌داری به وجهی تعدیل شده حمایت مي‌کند.
  هدف از دموکراسی اجتماعی کوشش در جهت اصلاحات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دردرون نظام‌های لیبرالی است و به مفهوم اجتماعی کردن دموکراسی و گسترشپایگاه اجتماعی نظام‌های لیبرال دموکراتیک به کار برده مي‌شود. برخیدموکراسی اجتماعی را نوع حداکثری از دموکراسی مي‌دانند که علاوهبر اهمیتدادن به برابری سیاسی خواهان ایجاد برابری‌های اجتماعی و اقتصادی نیزمي‌باشدو به تعبیر دیگر دموکراسی اجتماعی مکمل دموکراسی سیاسی است. ازدیدگاه دموکراسی اجتماعی برابری اقتصادی و اجتماعی مبنای برابری سیاسیشمرده مي‌شود و دموکراسی‌ها مسئولیت دارند آن‌ها را فراهم آورند. ریشه‌هایاولیهي دموکراسی اجتماعی را مي‌توان در افکار برنشتاین، مارکسیست تجدیدنظرطلب اوایل سدهي بیستم جستجو کرد که خواهان کوشش برای تحقق آرمان‌هایسوسیالیستي نه از طریق انقلاب، بلکه به شیوهي پارلمانی و اصلاحطلبانه بود. یکی دیگر از ریشه‌های اصلی این دیدگاه به افکار جنبش سوسیالیستي فابین درانگلستان به ویژه اندیشه‌های افرادی مانند اچ. جی. ولز، برنارد شاو و سیدنیوب باز مي‌گردد. دولت‌های رفاهی قرن بیستم در غرب هم بر پایهي چنینآرمان‌ها و اصولی تأسیس شده‌اند. پس از جنگ جهانی اول و پیدایی بحران‌هایسیاسی اجتماعی در دولت‌های پیروز، اندیشهي دولت رفاه (welfare state) برایتأمین نیازهای فوری مردم به وجود آمد. در این اندیشه با گسترش حیطهياختیارات دولتی برخی از اهداف سوسیالیستی و عدالتمدارانه در رأس اهداف دولترفاه قرار گرفت و تا اندازه‌ای حیطه­ي آزادی فردی متناسب با افزایشاختیارات دولتی کاهش یافت. جان مینارد کینز در کتاب "تئوری عمومي‌ اشتغال،بهره و پول" مهم‌ترین مباحث مربوط به مبانی نظری دولت رفاهی را مطرح نمودهاست. این تعبیر جدید از دموکراسی اجتماعی در مقابل تعبیر نئولیبرالدموکراسی در نزد افرادی مانند فون‌ هایک و رابرت نوزیک عرضه شده است كهدخالت دولت در اقتصاد و عدالت توزیعی را مغایر با اصول لیبرالیسم مي‌داند. دموکراسی اجتماعی که در ابتدا سنتی اروپایی بوده است در امریکا هم داراینمایندگانی است؛ جان رالز و رونالد دورکین از هواداران عدالت اجتماعیتوزیعی و توزیع عادلانهي ثروت در امریکا هستند. به هر حال مسألهي اصلی دردموکراسی اجتماعی و انواع فرعی آن توجه به مسایل اجتماعی و اقتصادی است ومشارکت مردم در امور سیاسی در درجهي دوم اهمیت قرار دارد و این به معنایافول دموکراسی نیست بلکه به معنای شکل‌گیری دموکراسی حداکثری است.تأمیناشتغال کامل، خدمات رفاهی، تعدیل شکاف‌های طبقاتی از طریق سیاست‌های مالی،افزایش هزینه‌های عمومي‌ و... از مهم‌ترین اقدامات دولت رفاهی بوده است. بهطور کلی دموکراسی اجتماعی الگویی بیش از دموکراسی لیبرال و کمتر ازسوسیالیسم است.

  انواع دموکراسی اجتماعی
  برخی از نویسندگان برای دموکراسی اجتماعی انواع فرعی "دموکراسی صنعتی" و"دموکراسی صنفی" را تعریف نموده‌اند. در دموکراسی صنعتی برداشت‌ها و مکاتبمختلفی وجود دارد که همهي آن‌ها خواهان اعمال نوعی کنترل از سوی طبقه­يکارگر بر کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مي‌باشد. برخی نیز فراتر از این رفته وخواهان کنترل طبقهي کارگر بر کل نظام اقتصادی هستند. از این دیدگاهدموکراسی تنها به زندگی سیاسی محدود نمي‌شود بلکه بر زندگی اقتصادی نیزقابل اعمال است و بهویژه باید بر حیات اجتماعی و اقتصادی کارگران که اکثریتمردم را تشکیل مي‌دهند نيز اعمال گردد. در بین کشورهای کمونیستی سابق تنهادر یوگسلاوی دموکراسی صنعتی به معنای دقیق آن اعمال مي‌شد و در کشورهاییمانند آلمان، اسپانیا و ایتالیا هم میزانی از دموکراسی صنعتی هم رایج است. در دموکراسی صنفی که نوع دیگری از دموکراسی اجتماعی است انجمن‌هایی کهنمایندگی منافع گروههای عمدهي جامعه را در اختیار دارند در مراحلتصمیمگیری‌ها و اجرای سیاست‌های دولتی دخالت داده مي‌شوند و در کنارپارلمان رسمي ‌نوعی پارلمان صنفی نیز وجود دارد که بهویژه در مسایل اقتصادیتصمیم‌گیری مي‌کند. نمونه‌ای از دموکراسی صنفی را مي‌توان در اتریش، سوئد وهلند یافت.

  احزاب سوسیال دموکرات در اروپا
  اصطلاح «سوسیال دموکراسی» در آغاز در رابطه با جنبش سیاسی طبقهي کارگر دراروپا به کار برده مي‌شد و پس از انقلاب‌های 1848میلادی در اروپا رایج شد. فردیناند لاسال، سوسیالیست معروف آلمانی از نخستین کسانی بودند که در سال1863م سوسیال دموکراسی را برای توصیف مواضع حزبی خود به کار بردند. کنگرهيپنجم اتحادیهي عمومي‌ کارگران آلمان هم در سال 1868م این عنوان را در توصیفبرنامه‌های خود به کار گرفت و بر همین اساس یک سال بعد حزب سوسیالدموکراتیک کارگران تشکیل شد. در فاصلهي دو جنگ جهانی احزاب سوسیالدموکراتیک در رقابت با نیروهای فاشیست در آلمان و ایتالیا، اتریش و اسپانیاشکست خوردند اما در کشورهایی مانند انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی احزابسوسیال دموکرات نیروی تازه‌ای گرفته و به تدریج با به دست‌گیری قدرت سیاسیساخت دولت مدرن رفاهی را برقرار کردند. پس از شکست فاشیست احزاب سوسیالدموکرات در اروپای مرکزی نیز نیرو گرفتند. به لحاظ مواضع سیاسی علیرغماینکه احزاب سوسیال دموکرات در ابتدای شکل‌گیری در نیمهي دوم قرن نوزدهدارای گرایش رادیکال و تحت تأثیر مواضع انقلابی مارکس و انگلس شکل گرفتنداما پس از جنگ جهانی دوم گرایش‌های رادیکال از درون این احزاب رو به کاهشگذاشت و سوسیال دموکراسی بهعنوان گرایش اصلاحی بخشی از بورژوازی را نیزدربر گرفت. این احزاب بهطور کلی از سیاست‌های رفاهی، تأمین اجتماعی، اشتغالکامل و دخالت کارگران در ادارهي صنایع حمایت مي‌کنند.

  تو از کدوم قصه ای که خواستنت عادته
  نبودنت فاجعه ، بودنت امنیته
  تو از کدوم سرزمین ، تو از کدوم هوایی
  که از قبیله ی من ، یه آسمون جدایی
  اهل هر جا که باشی
  قاصد شکفتنی ...

نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •